Ocena konwergencji sytuacji zdrowotnej w polskich regionach na tle podaży usług zdrowotnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Hnatyszyn-Dzikowska, Anna
Wyszkowska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Procesy zachodzące w sektorze ochrony zdrowia oddziałują zarówno na wymiar ekonomiczny, społeczny oraz zdrowotny, mając kluczowe znaczenie dla spójności społeczno-ekonomicznej gospodarki. Bezsporny wydaje się fakt, że bez badań z zastosowaniem rachunku ekonomicznego nie może być mowy o właściwym zarządzaniu sektorem ochrony zdrowia. Tego typu analizy nabierają szczególnego znaczenia w obliczu problemów demograficznych i rosnącego deficytu budżetowego. W wyniku przeprowadzonych badań – z zastosowaniem metod statystyki opisowej – została dokonana ocena funkcjonowania polskiego systemu ochrony zdrowia po 1999 r. i zweryfikowana hipoteza o poprawie sytuacji zdrowotnej i dostępności do usług zdrowotnych po reformie systemu i utworzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia. W badaniach szczególny nacisk położono na czynnik dostępu do opieki zdrowotnej jako determinanty pogłębiających się różnic w stanie zdrowia populacji w wymiarze regionalnym.
Not only economical dimension but also social and self health are effected by changing processes in health protection which are essential for social and economical integrity. There is no deny that without the scientific research with use of economical calculation there would not be a proper health protection management. This kind of analysis have greatest meaning while facing demographical and financial deficit problems. As a result of statistics science research of polish health protection system has been evaluated after 1999 and further verified a hypothesis of improving health conditions and accessibility to health services after reform and creation of National Health Service. The biggest emphasis has been put on access to health care as an intensified discrepancies of regional population health state.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 433–442