Reformy systemu zasiłków a wzrost nierówności w Niemczech

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Jodkowska, Lilianna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie wprowadzonych w Niemczech w 2005 r. reform systemu zasiłków dla bezrobotnych określanych potocznie reformą Hartz IV, której centralnym motywem było hasło „socjalne państwo aktywujące” oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących ich wpływu na aktywizację bezrobotnych oraz wzrost nierówności w społeczeństwie. Analiza sytuacji uwzględnia sytuację na rynku pracy oraz poziom zagrożenia ubóstwem. W pierwszej części opracowania opisane zostały najważniejsze cechy przeprowadzonych reform zasiłków dla bezrobotnych oraz wysokość uzyskiwanych świadczeń, w drugiej części przedstawiono wyniki najnowszych niemieckich opracowań dotyczących wzrostu nierówności dochodowych oraz zagrożenia ubóstwem w społeczeństwie. W zakończeniu zebrano wnioski dotyczące efektów przeprowadzonych reform w kontekście obniżenia stopy bezrobocia i zagrożenia ubóstwem ze szczególnym uwzględnieniem osób czynnych zawodowo.
The aim of this paper is to present reforms of unemployment benefits system introduced in Germany in 2005, commonly referred to as the Hartz IV reform, the central motive of which was the slogan “welfare state that activates”, and to draw conclusions concerning the impact of those reforms on activating the unemployed and on the growth of inequality in the society. The analysis takes into consideration the situation on the labor market and the level of poverty threat. The first part of the paper presents the most important features of the reforms of unemployment benefits conducted as well as the amounts of benefits received. The second part presents the results of the latest German studies on growth of income inequalities and poverty threat in the society. Finally, conclusions have been drawn about the effects of the reforms conducted in the context of a fall in the unemployment rate and a decrease in poverty threat, with particular emphasis on professionally active persons.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 397–405