Miejsce usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obecnie wyższy poziom życia jest utożsamiany z wyższą konsumpcją usług. Serwicyzacja konsumpcji wpisuje się zatem w proces utrwalania nowych wzorców zachowań i stylu życia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ usługi pełnią wiele funkcji, m.in. umożliwiają korzystanie z osiągnięć cywilizacyjnych (np. usługi telekomunikacyjne), wzbogacają osobowość człowieka (np. usługi edukacyjne, kulturalne, zdrowotne), są istotnym elementem czasu wolnego (usługi gastronomiczne, pielęgnacyjne, turystyczne), a także pozwalają zabezpieczyć szeroko pojęte finanse gospodarstw domowych (np. usługi ubezpieczeniowe, bankowe). Dowodzi to, że współczesne gospodarstwa domowe coraz częściej i w coraz większym zakresie korzystają z różnego rodzaju usług, zwłaszcza tych, które rozwinęły się w wyniku postępującego procesu globalizacji i internacjonalizacji. Ponieważ usługi w coraz większej mierze przyczyniają się do kreowania nowych potrzeb i ich zaspokajania, w artykule skoncentrowano się na omówieniu miejsca usług w konsumpcji gospodarstw domowych wysokodochodowych. Po omówieniu metodologii i założeń badania przeanalizowano kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych wysokodochodowych na usługi, a następnie poziom zaspokojenia potrzeb w tym zakresie oraz uwarunkowania decyzji związane z zakupem różnego rodzaju usług. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.
The higher standard of living that populations enjoy today is equated with increased consumption of services. The servicization of consumption has therefore become part of the process of consolidation of new patterns of behavior and lifestyles. It is so, because services perform many functions, for instance they enable the utilization of the achievements of civilization (e.g. telecommunications services), enrich human personality (educational, cultural, health services), are an important element of one’s free time (catering, nursing and tourist services) and also take care of broadly-meant households’ finances (insurance and banking services). Consequently, modern households use various types of services increasingly often and to a growing extent, especially these services whose development follows the advancing globalization and internationalization processes. Because services contribute to creating new needs and to their satisfaction more and more strongly, the article presents their position in the consumption structure of the high-income households. After discussing the research methodology and assumptions, the article looks at the evolution of service expenditures in the high-income households, the degree to which the need for services is satisfied and the determinants shaping decisions on the purchase of various types of services. The article closes with a summation of the discussion and key conclusions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 449–464