Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo 28 (2020)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 22
 • Pozycja
  Recenzja: „Współczesne problemy wykroczeń”, red. Izabela Nowicka, Agnieszka Sadło-Nowak, Szczytno 2013, ss. 464
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Bień-Węgłowska, Iwona
  Niniejsze opracowanie stanowi recenzję monografii „Współczesne problemy wykroczeń”. Recenzowana publikacja jest przykładem tego, że prawo wykroczeń poprzez swoje oddziaływanie na różne sfery życia społecznego i związki z innymi gałęziami prawa przysparza wiele problemów interpretacyjnych oraz trudności w jego praktycznym stosowaniu.
 • Pozycja
  Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Wójtowicz-Dawid, Anna
  Obowiązujące przepisy prawa związane z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu UE regulują zagadnienia związane z zarządzaniem finansami Unii, uwzględniając specyfikę procesu wydatkowania. Należyte zarządzanie finansami Unii Europejskiej i zarządzanie dzielone są zasadami ściśle związanymi z właściwych gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu UE, tworząc reguły, na którym zbudowany został system ich monitoringu, kontroli, audytu oraz zarządzania. Podstawowym celem publikacji jest określenie zakresu znaczeniowego zasady należytego zarządzania oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych oraz podjęcie próby wyznaczenia ram dla państw członkowskich i organów UE do tworzenia systemu wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii. Omawiając zakres przedmiotowy i podmiotowy wskazanych zasad, wykorzystana została przede wszystkim metoda dogmatyczno-prawna oraz z niewielkim stopniu prawno-porównawcza. Dodatkowo dla weryfikacji prawidłowości postawionych tez wykorzystana została analiza wybranych orzeczeń TSUE.
 • Pozycja
  Prawna ochrona prywatności oraz wolności dzieci w internecie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Uliasz, Joanna
  Dzieci są aktywnymi użytkownikami internetu. Bywa, że eksponują swoją sferę prywatną i intymną, narażając się na zagrożenia, powodowane anonimowością sprawców w wirtualnym świecie. Niejednokrotnie rodzice dzielą się informacjami o swoich dzieciach w sieci, robiąc to bez ich wiedzy i zgody. Zachowania rodziców zwane sharentingiem albo parental trollingiem, o czym mowa w artykule, mogą wypełniać znamiona czynów zabronionych albo godzić w dobra osobiste dziecka. Podstawowym celem niniejszego artykułu jest zatem scharakteryzowanie najpowszechniejszych negatywnych zjawisk ingerujących w prywatność i wolność małoletnich (m.in. sexting, grooming, cyberbulling, sharenitng, parental trolling), a także wskazanie właściwych środków prawnych mogących efektywnie zabezpieczyć interes pokrzywdzonego dziecka. W opracowaniu przywołane zostały stosowne orzeczenia sądów oraz przepisy Konstytucji z 1997 r., k.k., k.p.k., k.c., k.r.o. oraz regulacje prawa międzynarodowego i unijnego, które gwarantują skuteczną ochronę dwóch podstawowych dla rozwoju dziecka sfer: jego prywatności oraz wolności.
 • Pozycja
  Stanisław Starzyński o przemianach ustrojowych w Polsce w latach 1918–1935
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Szymański, Łukasz
  Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 r. wiązało się z koniecznością dostosowania różnych systemów prawnych obowiązujących w granicach odrodzonego państwa. Polskie władze stanęły przed wyzwaniem określenia ram ustrojowych państwa i zakresu kompetencji jego naczelnych organów. Spośród wielu autorów zajmujących się prawem konstytucyjnym na uwagę zasługuje Stanisław Starzyński, prawnik – konstytucjonalista i polityk. Zajmował się bowiem genezą i pojęciem prawa, funkcjami państwa i zakresem władzy państwowej. Jako ekspert i analityk wypowiadał się na temat projektów aktów normatywnych i tych aktów prawnych, które weszły w życie. Miał krytyczny stosunek do Konstytucji z 1921 r., ponieważ poprzez przyznanie nadmiernych uprawnień Sejmowi prowadziła do zachwiania równowagi władz. Z tego też powodu sformułował własny projekt konstytucji, który stanowił korektę obowiązującej. Starzyński również był sceptyczny wobec Konstytucji z 1935 r., sposobu jej wprowadzenia w życie i postanowień, które nie gwarantowały ochrony praw jednostki oraz kontroli organów państwa.
 • Pozycja
  Neudelenie alebo späťvzatie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním – súkromnoprávne prelomenie zásady oficiality a zásady legality
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020) Štrkolec, Martin
  W artykule autor zajmuje się instytucją wyrażenia zgody przez osobę poszkodowaną na wszczęcie postępowania karnego w Republice Słowackiej. Po wstępnym wprowadzeniu do tematu autor zajmuje się historycznymi aspektami udzielenia zgody osoby pokrzywdzonej na postępowanie karne. Następnie przechodzi do merytorycznych i proceduralnych warunków jej stosowania, koncentrując się głównie na problemach prawnych, aplikacyjnych i interpretacyjnych wynikających z praktyki prawnej. W związku z tym przedstawione są także wnioski de lege ferenda.