Sprawiedliwość i jej historyczny rozwój

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Łuszczyński, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza ewolucji pojęcia sprawiedliwości – od starożytności do czasów współczesnych. Autor wyraża pogląd, że współcześnie termin „sprawiedliwość” bardziej koresponduje ze sferą polityczną niż prawną, gdyż ta druga co do zasady nie rodzi zasadniczych sporów. Pierwotne fundamenty sprawiedliwości dla prawnika pozostają stabilne. Problem pojawia się z chwilą, gdy przenosimy akcenty na sferę społeczną. Wówczas okazuje się, że nie mamy bezdyskusyjnych, powszechnie aprobowanych podstaw.
The purpose of the article is an analyze the evolution of the concept of justice – from antiquity to modern times. The author expresses the point of view that today the term justice corresponds more to the political sphere than the legal one, because for Lawyers, in principle, does not give rise to major disputes. The original foundations of justice for a lawyer remain stable. The problem arises when we shift the accents to the social sphere. Then it turns out that we have no indisputable, universally approved grounds.
Opis
Słowa kluczowe
sprawiedliwość , historia idei , myśl polityczna , justice , political thought , history of ideas
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 130–138