„Dziedziczenie treści cyfrowych”. Zarys problematyki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Serafin, Tobiasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W dobie postępującej cyfryzacji, która wkracza w kolejne dziedziny życia ludzi, pojawia się problem aktualności regulacji prawnych w stosunku do korzystania z nowych rozwiązań, jakie daje internet. Nowe technologie sprawiają, że ludzie przenoszą dużą część swojego życia do cyberprzestrzeni, co z kolei prowadzi do powstawania licznych treści cyfrowych. Polskie przepisy nie regulują w sposób jednoznaczny zagadnienia dziedziczenia danych cyfrowych. Aby uzyskać dostęp do nich po śmierci bliskiej osoby, należy udowodnić ich majątkowy charakter oraz że pochodzą ze stosunku cywilnoprawnego, a także że nie mają osobistego charakteru dla spadkodawcy, co w przypadku danych cyfrowych osób fizycznych jest bardzo trudne. W niniejszym artykule została podjęta próba wyjaśnienia zagadnień związanych z problematyką dziedziczenia treści cyfrowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa spadkowego w polskim systemie prawnym.
In the era of progressive digitization, which enters new areas of people’s lives, there is the problem of current legal regulations in relation to the use of new solutions offered by the Internet. New technologies make people transfer a large part of their lives to cyberspace, which in turn leads to the creation of numerous digital content. Polish regulations do not explicitly regulate the issue of inheritance of digital data. To gain access to them after the death of a loved one, it is necessary to prove their property nature and that they come from a civil law relationship, and that they are not of a personal nature to the testator, which is very difficult in the case of digital data of natural persons. This article will attempt to clarify issues related to the issue of inheritance of digital content based on applicable inheritance law in the Polish legal system.
Opis
Słowa kluczowe
prawo spadkowe , treści cyfrowe , dziedziczenie , spadek , portale społecznościowe , inheritance law , digital content , inheritance , social networking sites
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 210–223