Analiza oraz ocena prawnych uregulowań z zakresu orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia sportowca jako aspekt bezpieczeństwa w sporcie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Masłowski, Patryk
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przeprowadzona została analiza i ocena regulacji prawnych normujących tematykę orzeczeń lekarskich w sporcie jako zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w sporcie. Szczególna uwaga została poświęcona ustawie o sporcie z 2010 r. oraz uszczegóławiającym ją aktom wykonawczym, a także innym uregulowaniom bezpośrednio odnoszącym się do kwestii badań lekarskich w sporcie, na podstawie których uprawnione podmioty wydają orzeczenie o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne współzawodnictwo sportowe organizowane co do zasady przez polskie związki sportowe. Autor pozytywnie ocenia przeprowadzoną w 2019 r. nowelizację unormowań z zakresu badań lekarskich w sporcie. Wspomniane w artykule zmiany były reakcją prawodawcy na oczekiwania środowiska sportowego dotyczące modyfikacji dotychczasowego stanu prawnego. Za kluczowe usprawnienia uznano m.in. wydłużenie terminu ważności badań okresowych oraz umożliwienie w określonych przypadkach wydawania przedmiotowych orzeczeń lekarskich przez lekarzy podstawowej opieki medycznej. Co ważne, w praktyce zmiany te nie spowodowały obniżenia jakości przeprowadzanych badań lekarskich jako istotnego aspektu w kwestii zagwarantowania bezpieczeństwa zdrowia i życia sportowca.
The article analyzes and evaluates the legal regulations regulating the subject of medical certificates in sport as issues in the field of safety in sport. Particular attention was paid to the Sport Act of 2010 and its detailed executive acts, as well as other regulations directly related to the issue of medical examinations in sport, on the basis of which authorized entities issue a health certificate enabling safe sport competition organized in principle by Polish sports associations. The author positively assesses the amendment to the regulations in the field of medical examinations in sport carried out in 2019. The changes mentioned in the article were the legislator’s reaction to the expectations of the sports environment regarding the modification of the current legal status. The key improvements include, among others, extending the period of validity of periodic examinations and enabling the issuing of medical certificates by primary care physicians in specific cases. Importantly, in practice these changes have not reduced the quality of medical examinations as an important aspect in terms of guaranteeing the health and safety of sportspeople.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo w sporcie , orzeczenie lekarskie , sport , safety in sport , medical certificate
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 139–149