Zdolność pracownicza zwierząt – o ograniczonym upodmiotowieniu zwierząt na gruncie prawa pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Skowron, Radosław T.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza prawnych relacji między ludźmi a zwierzętami w Polsce oraz możliwości zredefiniowania tych stosunków. W tekście wskazano, że obecny porządek prawny oparty jest na założeniu bezwzględnej ludzkiej wyższości, co prowadzi do sytuacji, gdzie podstawowe interesy zwierząt do bycia wolnym od cierpienia i przemocy nie znajdują żadnej lub prawie żadnej ochrony, gdyż prawodawca ciągle do zwierząt stosuje przepisy dotyczące rzeczy. Tymczasem szkody wyrządzane zwierzętom wydają się być w rosnącym konflikcie z gwałtownym i transformacyjnym rozwojem nauki i etyki, a także zmianami w prawie i jurysprudencji niektórych państw. Ta przepaść zdaje się z każdym rokiem powiększać. Naukowe i etyczne osiągnięcia wzmacniają tezę o konieczności przyznania pewnych cech podmiotowości prawnej zwierzętom. Artykuł wskazuje, że pierwszym krokiem do rzeczywistej dereifikacji zwierząt może być środowisko pracy i poddanie zwierząt reżimowi przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.
The article claims that the legal relationship between humans and nonhuman animals in Poland shall be up for a redefinition. Is it exhibited that the current legal system is based on the assumption of human superiority which leads to the justified interests of nonhuman animals being awarded scant to none legal consideration as by law they are still deemed as property. Meanwhile, the harm being done to the animals seems to be in an ever-growing conflict with the rapid and substantial developments of science and ethics, as well as laws and jurisprudence of various countries. This gap is only getting larger and larger. These scientific and ethical developments support the claim that animals shall be entitled to get some of their basic interests enshrined in law. The article proposes that first step to treat animals more like persons rather than property are relations at workplace and application of work health and safety regulations.
Opis
Słowa kluczowe
ochrona zwierząt , podmiotowość prawna , zwierzęta pozaludzkie , bezpieczeństwo i higiena pracy , animal protection , legal personhood , nonhuman animals , work health and safety
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 224–245