Zmiany proceduralne w ramach nowego prawa zamówień publicznych a udział mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rynku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Stapiński, Rajmund
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wysokie wymagania zamawiających wobec wykonawców, duży stopień sformalizowania procedur oraz wysokie koszty udziału w postępowaniu stanowią zasadnicze bariery dla udziału mikro, małych i średnich przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych. Zmiana podejścia ustawodawcy do analizowanego obszaru prawa poprzez odejście od modelu instrumentu stricte zakupowego w kierunku narzędzia umożliwiającego osiągnięcie efektywności wydatkowania środków publicznych poprzez zapewnienie ich szerszego oddziaływania m.in. w ramach wsparcia przedsiębiorców z sektora MŚP stanowi podstawowe założenie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach artykułu poddano analizie wprowadzone rozwiązania prawne i zestawiono je z barierami wskazywanymi przez przedsiębiorców jako przyczyny braku ich partycypacji w przetargach publicznych. Przeprowadzone badania pozwoliły na ocenę słuszności przyjętych rozwiązań w aspekcie teoretycznym oraz sformułowanie wniosków co do ich potencjalnej praktycznej efektywności.
High requirements of contracting authorities in relation to contractors, a high degree of formalization of procedures and high costs of participation in proceedings constitute the main barriers for the participation of micro, small and medium-sized enterprises in the public procurement market. Change in the legislator’s approach to the analyzed area of law by moving away from the strictly purchasing instrument model towards a tool that enables the achievement of efficiency of spending public funds by ensuring their wider impact (among others, as a part of supporting entrepreneurs from the SME sectors) is the basic assumption of the new Public Procurement Law. Within the framework of this article, the implemented legal solutions were analyzed and compared with barriers indicated by entrepreneurs as the reasons for the lack of their participation in public tenders. The conducted research enabled to evaluate the rightness of the adopted solutions in the theoretical aspect and formulate conclusions in relation to their potential and practical effectiveness.
Opis
Słowa kluczowe
zrównoważone zamówienia publiczne , MŚP , nowe prawo zamówień publicznych , sustainable public procurement , SMEs , new Public Procurement Law
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 246–257