Emanacja założeń good governance w działaniach wojewódzkich komisji ds. Orzekania o zdarzeniach medycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Jacek, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym artykule dokonano oceny emanacji założeń good governance w działaniach wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Przedstawiono i poddano ocenie w kontekście tej koncepcji aspekty związane m.in. ze złożeniem wniosku o ustalenie zdarzenia medycznego, powołaniem członków wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych oraz kompetencjami komisji. Artykuł zawiera także analizę i ocenę przepisów u.p.p. dotyczących wydawania orzeczeń przez wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W podsumowaniu podkreślono, że wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w części stanowi przykład emanacji założeń koncepcji good governance oraz zwrócono uwagę na konieczność doprecyzowania przepisów u.p.p. przez ustawodawcę w celu zapewnienia rzeczywistej, szybkiej i skutecznej możliwości korzystania z pozasądowego dochodzenia roszczeń przez pacjentów.
This paper evaluates the emanation of good governance assumptions in the activities of provincial committees for the adjudication of medical events. The aspects related to submission of an application for establishing a medical incident, appointment of members of provincial committees for adjudicating on medical events and competences of the commission were presented and assessed in the paper in the context of the above concept. The paper also contains the analysis and evaluation of the official acknowledgement of submission provisions concerning judgments by provincial committees for the adjudication of medical events. In the conclusion, it was emphasized that the provincial commission for adjudication about medical incidents is in part an example of emanation of the assumptions of the concept of good governance and attention was drawn to the necessity to clarify the provisions of the official acknowledgement of submission by the legislator to ensure the real, quick and effective possibility of using out-of-court redress by patients.
Opis
Słowa kluczowe
good governance , prawo , komisja , law , commission
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 71–84