Neudelenie alebo späťvzatie súhlasu poškodeného s trestným stíhaním – súkromnoprávne prelomenie zásady oficiality a zásady legality

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Štrkolec, Martin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule autor zajmuje się instytucją wyrażenia zgody przez osobę poszkodowaną na wszczęcie postępowania karnego w Republice Słowackiej. Po wstępnym wprowadzeniu do tematu autor zajmuje się historycznymi aspektami udzielenia zgody osoby pokrzywdzonej na postępowanie karne. Następnie przechodzi do merytorycznych i proceduralnych warunków jej stosowania, koncentrując się głównie na problemach prawnych, aplikacyjnych i interpretacyjnych wynikających z praktyki prawnej. W związku z tym przedstawione są także wnioski de lege ferenda.
In the article the author deals with the institute of consent of the injured person, which undoubtedly represents a certain private aspect concerning criminal proceedings in the Slovak Republic. In the introduction, the author deals with some of the criminal-law context of the institute. Subsequently, through the historical legal aspects of the injured person's consent to criminal prosecution, the author moves to the substantive and procedural conditions for its application, focusing mainly on legislative, application and interpretation problems brought by legal practice. Consequently, possible de lege ferenda solutions are also offered.
Opis
Słowa kluczowe
zgoda poszkodowanego , zaprzeczenie , oskarżony , poszkodowany , osoby bliskie , consent of the injured person , denial , accused person , injured person , persons close in relation
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 258–271