Deskrypcja podmiotów i ich legitymacja do rozwiązania zgromadzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Hermanowski, Karol
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Do zasadniczych zadań spoczywających na państwie zalicza się zapewnienie obywatelom ochrony ich życia i zdrowia. Państwo, wypełniając te zadania, powinno posiadać właściwe dla każdej sytuacji przepisy prawne oraz przygotowane do działania podmioty w celu realizacji wyznaczonych priorytetów. Zasadniczym założeniem publikacji jest przedstawienie podmiotów legitymowanych do rozwiązania zgromadzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w trakcie jego trwania w zależności od występujących okoliczności i rodzaju zgromadzenia. W tym zakresie z jednej strony zostanie przedstawiona analiza historyczna uwarunkowań dotyczących rozwiązania zgromadzenia, z drugiej zaś – aktualne problemy i podstawy prawne wskazujące na uprawnienia podmiotów w tym zakresie.
The main task of the state is to provide citizens with protection of their lives and health. In fulfilling these tasks, the state should have legal regulations relevant to each situation and entities prepared to act in order to implement the set priorities. The basic premise of the publication is to present the entities authorized to dissolve the assembly in order to ensure security and public order during its duration, depending on the circumstances and type of assembly. In this regard, on the one hand, a historical analysis of the conditions regarding the dissolution of the assembly will be presented, on the other, current problems and legal grounds indicating the rights of entities in this respect.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , porządek publiczny , zgromadzenia , rozwiązanie zgromadzenia , security , public order , assemblies , dissolution of the assembly
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 51–70