Znaczenie zasady należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Wójtowicz-Dawid, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Obowiązujące przepisy prawa związane z wydatkowaniem środków pochodzących z budżetu UE regulują zagadnienia związane z zarządzaniem finansami Unii, uwzględniając specyfikę procesu wydatkowania. Należyte zarządzanie finansami Unii Europejskiej i zarządzanie dzielone są zasadami ściśle związanymi z właściwych gospodarowaniem środkami pochodzącymi z budżetu UE, tworząc reguły, na którym zbudowany został system ich monitoringu, kontroli, audytu oraz zarządzania. Podstawowym celem publikacji jest określenie zakresu znaczeniowego zasady należytego zarządzania oraz zasady zarządzania dzielonego w systemie zarządzania i kontroli programów operacyjnych oraz podjęcie próby wyznaczenia ram dla państw członkowskich i organów UE do tworzenia systemu wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii. Omawiając zakres przedmiotowy i podmiotowy wskazanych zasad, wykorzystana została przede wszystkim metoda dogmatyczno-prawna oraz z niewielkim stopniu prawno-porównawcza. Dodatkowo dla weryfikacji prawidłowości postawionych tez wykorzystana została analiza wybranych orzeczeń TSUE.
The binding legal provisions related to the spending of funds from the EU budget regulate issues related to the management of EU finances, taking into account the specific nature of the spending process. Sound financial management of the European Union as well as shared management are principles strictly related to the proper management of funds coming from the EU budget by creating rules on which the system of their monitoring, control, audit and management was built. The primary purpose of the publication is to define the scope of meaning of the principle of sound management, and the principles of shared management in the management and control system of operational programs and attempt to set a framework for countries and EU bodies to create a system of spending funds from the EU budget. While discussing the subject and subject scope of the indicated principles, the dogmatic and legal method was used, as well as the legal and comparative degree. In addition, the analysis of selected judgments of the European Court of Justice has been used to verify the correctness of the theses.
Opis
Słowa kluczowe
zasada należytego zarządzania finansami Unii Europejskiej , zasada zarządzania dzielonego , system zarządzania i kontroli programów operacyjnych , desygnacja , principle of sound financial management of the European Union , principle of shared management , management and control system of operational programs , designation
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 300–317