Ważniejsze obowiązki informacyjne jako działania prewencyjne w sytuacjach podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Olszewski, Jan
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Publikacji zawiera analizę administracyjnoprawną dwu obowiązków informacyjnych, które mają zadanie oddziaływać prewencyjnie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Do szczegółowej prezentacji wybrano dwa przykłady, które pochodzą z niedawno nowelizowanej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Akt ten wprowadził szereg nowych obowiązków informacyjnych dla kilku grup przedsiębiorców. Zadania te są nieznane prawu polskiemu czy nawet nowatorskie, ponadto są skomplikowane pod szeregiem względów. Dlatego też w ramach analizy administracyjnoprawnej dokonane zostały dwie prezentacje obowiązków informacyjnych. Następnie zaś zaprezentowano ich ocenę pod względem wypełniania celów z prawa Unii Europejskiej. Tu także podano uwagi w zakresie praktycznego stosowania. Uwzględniając te cele, artykuł wypełnił w ten sposób opis dwu podstawowych obowiązków informacyjnych które wynikają z tego aktu. Wpierw dotyczył Centralnego Rejestru Beneficjatów Rzeczywistych, a także wyjątkowo restrykcyjnych rozwiązań wymuszających rzetelność wpisów do niego. Drugim omówionym tu tematem była prezentacja tzw. instytucji obowiązanych w zakresie informowania o zaistnieniu określonego ryzyka. Charakterystyczną cechą obowiązków dla tej grupy przedsiębiorców jest to, iż zadanie to jest niezwykle trudne do ustalenia, w szczególności w wykrywaniu wskazanych w ustawie sytuacji ryzyka, a dalej w zgłaszaniu tego faktu do stosownych organów.
The purpose of this publication is to analyze two information obligations, which have a preventive impact on security in the broad sense. Two examples have been chosen for a detailed presentation, which are included in the recently amended Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act of 1 March 2018. This Act introduced a number of new information obligations for several groups of entrepreneurs. As these tasks are unknown to Polish law or even innovative, they are also complicated for a number of reasons, therefore two presentations of information obligations will be made as part of the administrative and legal analysis. Taking into account these objectives, the article will thus fulfill the description of the two basic information obligations that arise from this act. First, it will concern the new register, which is the Central Register of Actual Beneficiaries, as well as the extremely restrictive arrangements to enforce the reliability of entries in that register. The second subject discussed herein will be the presentation of the so-called Institutions obliged to inform about the occurrence of a specific risk. A characteristic feature of the obligations for this group of entrepreneurs is that this task is extremely difficult to establish. In particular in detecting the risk situations indicated in the Act and further reporting this fact to the relevant authorities. The order of presentation was determined by the novelty of the CRBR, as well as the fact that it will cover a much larger number of entrepreneurs. Moreover, this register is open, therefore it may be useful for a number of addressed entrepreneurs. On this basis, it is reasonable to believe that CRBR, as a new highly reliable register, will also provide a number of benefits for every entrepreneur in terms of transparency of ownership in Poland. For these reasons, we are presenting here the view that a number of CRBR solutions are worth adapting more widely, especially to business law, after some time.
Opis
Słowa kluczowe
obowiązek administracyjny , obowiązek informacyjny , administracja , bezpieczeństwo , ryzyko , Unia Europejska , administrative obligation , information obligation , administration , security , risk , EU
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 150–165