Przemoc wobec kobiet w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Kubas, Sabina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przemoc wobec kobiet należy do coraz częstszych czynów, których sankcjonowanie występują zarówno na gruncie przepisów wewnętrznych, jak i uregulowań międzynarodowych. Bez wątpienia są to naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności. Unormowania europejskie do tego typu praw zaliczają przede wszystkim prawo do życia i zdrowia, a także do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Stąd też stosowanie przemocy w stosunku do kobiet stanowi bezwzględne naruszenie zakazu nieludzkiego i poniżającego traktowania i jest oczywistą formą dyskryminacji człowieka i obywatela ze względu na płeć. Kobiety przez wiele wieków były uzależnione psychicznie oraz fizycznie od swoich mężów i ojców, wobec tego o wiele częściej stosowano w stosunku do nich przemoc. Biorąc pod uwagę wskazaną tematykę, należy podkreślić, że sprawy dotyczące agresji wobec kobiet, a także ich poniżanie uwarunkowane płcią wielokrotnie było i nadal jest przedmiotem skarg rozpatrywanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Violence against women is one of the more and more frequent acts sanctioned both on the basis of internal and international regulations. Undoubtedly, these are violations of human rights and fundamental freedoms. European regulations include, above all, the right to life and health, as well as respect for private and family life. Therefore, the use of violence against women is an absolute violation of the prohibition of inhuman and degrading treatment and is an obvious form of discrimination against man and citizen on grounds of sex. For many centuries, women were mentally and physically dependent on their husbands and fathers, so violence was more often used against them. Considering the indicated topics, it should be emphasized that cases concerning aggression against women and their humiliation based on gender have repeatedly been and still are the subject of complaints considered by the European Court of Human Rights.
Opis
Słowa kluczowe
przemoc , prawa człowieka , orzecznictwo , Europejski Trybunał Praw Człowieka , violence , human rights , case law , European Court of Human Rights
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 97–107