Wiarygodność środków dowodowych w rzymskim procesie karnym okresu wczesnego cesarstwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2020
Autorzy
Loska, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Zachowane teksty źródłowe dotyczące rzymskiego prawa karnego poświęcone są bardzo często kwestiom procesowym. Znalazło się w nich także miejsce dla problematyki środków dowodowych w rzymskim procesie karnym. W niniejszym artykule omówiono zagadnienie ich wiarygodności. Brano przy tym pod uwagę nie tylko sam dowód, jego formę czy treść, ale oceniano również osobę, która dowód przedstawiała, i sposób jego pozyskania. W niektórych przypadkach obligatoryjne było zastosowanie tortur.
Preserved sources regarding Roman criminal law are very often devoted to procedural issues. There was also room for the question of evidence in the Roman criminal trial. This article discusses the issue of their reliability. It was taken into consideration not only the evidence itself, its type or substance. The person who presented the proof and the method of obtaining it was also checked. In some cases, the use of torture was obligatory.
Opis
Słowa kluczowe
prawo rzymskie , proces karny , dowody , świadkowie , tortury , Roman law , criminal process , evidence , witnesses , torture
Cytowanie
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Prawo, t. 28/2020, s. 108–117