Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 37
 • Pozycja
  Єврорегіон, як найвищий організаційний і функціональний рівень транскордонного співробітництва
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Źurba, Igor
  Автор статті здійснив спробу дослідження проблематики розвитку єврорегіонів, як однієї з форм транскордонного співробітництва. Було визначено їх суть і особливості, а також звернено увагу на специфіку процесу формування еврорегіональних структур у посткомуністичних державах. Автор, на прикладі єврорегіонів Карпатського і Буг, проаналізував передумови розвитку єврорегіонів на території України, вказуючи на ефективність співробітництва в їхніх рамках та на сфери його подальшого зміцнення
 • Pozycja
  Некоторые аспекты развития трансграничного сотрудничества на восточных границах Украины
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Макогон, Юpий В.
  У статті здійснено аналіз інтеграційних процесів у Європі (з перспективи трьох підходів до формування регіональної інтеграції: інституційний підхід, мережений підхід та модель зони вільної торгівлі) у контексті можливого застосування європейського досвіду в Україні. Окрему увагу виділено єврорегіонам, які функціонують на східних теренах українського кордону, в тому числі еврорегіону «Азов – Меотида» (співробітництво України, Греції і Росії. Міжрегіональна інтеграція повинна стати одним з основних напрямків державної і регіональної політики України, оскільки вона може сприяти покращенню соціальноекономічного становища і створенню інституційних підстав для нової української державності.
 • Pozycja
  Uwarunkowania liberalizacji rynku gazu ziemnego w krajach UE
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Frączek, Paweł
  W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku doszło do radykalnej zmiany w sposobie funkcjonowania światowego rynku gazu ziemnego związanej z wprowadzeniem reform służących liberalizacji tego rynku. W krajach UE, dążących do wdrożenia założeń Strategii Lizbońskiej, działania służące liberalizacji rynku gazu są jednym z istotnych czynników zwiększania konkurencyjności gospodarki. Niniejszy referat koncentruje się na omówieniu głównych uwarunkowań liberalizacji branży gazowniczej w krajach UE. W referacie przedstawiono istotę działań służących liberalizacji rynku gazu ziemnego oraz wymogi dotyczące funkcjonowania tego rynku wynikające z postanowień dyrektyw unijnych. W końcowej części referatu zawarto omówienie działań służących liberalizacji gazownictwa w Polsce.
 • Pozycja
  Systemy emerytalne w Europie – Łotwa
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Poteraj, Jarosław
  Dominująca współcześnie na mapie Europy Unia Europejska przewiduje funkcjonowanie w zakresie emerytur metody otwartej koordynacji, a zatem nie narzuca w tym obszarze jedynie słusznego rozwiązania. W państwach, które nie przystąpiły do tejże unii, rozwiązania emerytalne jeszcze bardziej nacechowane są indywidualizacją. Stąd duża różnorodność tych systemów i niewielka o nich wiedza, nawet w kręgach specjalistów. System emerytalny Łotwy stanowi szczególnie interesujący przypadek przejścia z niewydolnych systemowych rozwiązań bloku sowieckiego do nowoczesnego systemu emerytalnego, wykorzystującego mechanizmy rynkowe dla lokowania środków gromadzonych przez uczestników systemu. Przypadek rozwoju w ostatnich latach Łotwy powszechnie traktowany jest, podobnie jak Estonii, jako przykład swoistego cudu gospodarczego, który zaczyna być opisywany i omawiany z różnych perspektyw. W artykule autor dokonuje obserwacji zjawisk, jakie miały miejsce w tym kraju z punktu widzenia rozwoju rozwiązań emerytalnych. Celem badawczym autora jest prezentacja historycznych i aktualnych rozwiązań w celu odnalezienia w tak różnorodnych systemach pomysłów, stanowiących swoiste perełki, które w benchmarking’owych porównaniach warto wykorzystywać. Artykuł prezentowany jest w układzie: 1. Ogólna informacja o kraju, 2. Rozwój historyczny systemu emerytalnego, 3. Stan obecny systemu emerytalnego oraz 4. Wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym.
 • Pozycja
  Rola państwa w instytucjonalnej transformacji relacji ekonomicznych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008-12) Pokatajewa, Olga
  W artykule analizowana jest rola państwa w instytucjonalnej transformacji relacji ekonomicznych w gospodarce przejściowej. Uwzględniono zadania państwa w zakresie likwidacji przestarzałych rozwiązań instytucjonalnych, kreacji otoczenia instytucjonalnego sprzyjającego efektywnemu funkcjonowaniu gospodarki rynkowej oraz konieczną zmianę metod regulacji i kontroli.