Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w zmniejszaniu dysproporcji rozwojowych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Stawicka, Magdalena Kinga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W literaturze przedmiotu powszechne są opinie, iż bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które są siłą napędową procesu globalizacji w sposób istotny wpływają na kondycję oraz funkcjonowanie gospodarki kraju importującego je. Celem artykułu jest próba oceny zmiany sytuacji gospodarczej nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w długim czasie, w wyniku napływu do tych gospodarek bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Do realizacji tego celu zostanie przeprowadzone badanie, w którym autorka przeanalizuje wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (importowanych i eksportowanych) na podstawowy miernik makroekonomiczny, określający poziom rozwoju gospodarczego, jakim jest PKB per capita. Przeprowadzona przez autorkę analiza statystyczna wykazała, iż z roku na rok wartość importowanego i eksportowanego kapitału w dwunastu nowych krajach członkowskich wzrasta i nie tylko wiąże się to z ich funkcjonowaniem w strukturach unijnych.
In the subject matter literature there are common opinions stating that direct foreign investment, which are driving power of globalization process, influence condition and functioning of countries importing these investments in a significant way. The aim of this article is to assess the economic situations of new European Union Member Countries in a long term that are influenced by a flow of direct foreign investments into these economies. To complete this task, the research has been conducted which analyzed the impact of direct foreign investments (imported and exported ones) on the essential macro-economic indicator, such as GDP per capita. Through statistic analysis, it has been proved that the value of invested and exported capital in twelve new member countries increased every year and it was not only the result of joining the Union’s structure.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 296-306