Некоторые аспекты развития трансграничного сотрудничества на восточных границах Украины

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Макогон, Юpий В.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
У статті здійснено аналіз інтеграційних процесів у Європі (з перспективи трьох підходів до формування регіональної інтеграції: інституційний підхід, мережений підхід та модель зони вільної торгівлі) у контексті можливого застосування європейського досвіду в Україні. Окрему увагу виділено єврорегіонам, які функціонують на східних теренах українського кордону, в тому числі еврорегіону «Азов – Меотида» (співробітництво України, Греції і Росії. Міжрегіональна інтеграція повинна стати одним з основних напрямків державної і регіональної політики України, оскільки вона може сприяти покращенню соціальноекономічного становища і створенню інституційних підстав для нової української державності.
The analysis of integration processes in Europe (from the point of view of three models of shaping regional integration: an institutional concept, a network concept and a model of free-trade area) was conducted in the study in the context of potential usage of the experience in Ukraine. A special attention was paid to euroregions functioning on the East border of Ukraine, among others to the just created euroregion “Azow-Meotyda” (co-operation between Ukraine, Greece and Russia). Interregional integration should become one of the most important directions in national as well as in regional policy of Ukraine. It could contribute to enhancement of socio-economic conditions and to creation of institutional basis for a new Ukrainian state.
W opracowaniu została dokonana analiza procesów integracyjnych w Europie (z perspektywy trzech modeli kształtowania integracji regionalnej: podejście instytucjonalne, sieciowe oraz model strefy wolnego handlu), w kontekście możliwego wykorzystania tych doświadczeń na Ukrainie. Szczególną uwagę poświęcono euroregionom działającym na wschodnich granicach Ukrainy, w tym tworzącemu się euroregionowi „Azow-Meotyda” (współpraca Ukrainy, Grecji i Rosji). Integracja międzyregionalna powinna stać się jednym z najważniejszych kierunków w polityce krajowej, jak i regionalnej Ukrainy. Może bowiem przyczynić się do uzdrowienia sytuacji społeczno-ekonomicznej i tworzenia instytucjonalnych podstaw dla nowej ukraińskiej państwowości.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 409-421