Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w województwie podkarpackim. Wybrane aspekty

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Onak-Szczepanik, Beata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne związane z innowacyjnością małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym. Analizę innowacyjności podkarpackich małych i średnich przedsiębiorstw, poprzedzono ukazaniem ogólnego poziomu innowacyjności województwa podkarpackiego na tle pozostałych polskich województw. Wskazano także na najwaŜniejsze dokumenty strategiczne i inicjatywy samorządu województwa podkarpackiego w zakresie poprawy i pobudzania innowacyjności gospodarki regionu oraz jej podmiotów.
In the paper, there were presented some theoretical and practical aspects connected with innovation in small and medium-sized enterprises in regional dimension. The analysis of innovation in small and medium-sized enterprises from Podkarpackie Voivodeship was preceded by the presentation of a general level of innovation that has been achieved in this region compared with the other regions of Poland. The most important strategic documents and initiatives of local government aimed at reinforcing and stimulating innovation in the region’s economy were indicated.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 370-380