Єврорегіон, як найвищий організаційний і функціональний рівень транскордонного співробітництва

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Źurba, Igor
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Автор статті здійснив спробу дослідження проблематики розвитку єврорегіонів, як однієї з форм транскордонного співробітництва. Було визначено їх суть і особливості, а також звернено увагу на специфіку процесу формування еврорегіональних структур у посткомуністичних державах. Автор, на прикладі єврорегіонів Карпатського і Буг, проаналізував передумови розвитку єврорегіонів на території України, вказуючи на ефективність співробітництва в їхніх рамках та на сфери його подальшого зміцнення
The issue of euroregions development as the highest form of transborder cooperation was considered in the study. Their essence and characteristics were identified, and the attention was paid to peculiarity of the process of shaping euroregional structures in the post-communist countries. The conditions for euroregions development in Ukraine were presented taking as example Euroregion Karpacki and Euroregion Bug, indicating efficiency of the cooperation within the euroregions and fields for its further enhancing.
W opracowaniu podjęto problematykę rozwoju euroregionów jako najwyższej formy współpracy transgranicznej. Zidentyfikowano ich istotę i cechy charakterystyczne, a także zwrócono uwagę na specyfikę procesu kształtowania struktur euroregionalnych w krajach postkomunistycznych. Przedstawiono uwarunkowania rozwoju euroregionów na terenie Ukrainy na przykładzie Euroregionu Karpackiego i Bug, wskazując na efektywność współpracy w ich ramach i dziedziny jej dalszego umacniania.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 421-431