Uwarunkowania liberalizacji rynku gazu ziemnego w krajach UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Frączek, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku doszło do radykalnej zmiany w sposobie funkcjonowania światowego rynku gazu ziemnego związanej z wprowadzeniem reform służących liberalizacji tego rynku. W krajach UE, dążących do wdrożenia założeń Strategii Lizbońskiej, działania służące liberalizacji rynku gazu są jednym z istotnych czynników zwiększania konkurencyjności gospodarki. Niniejszy referat koncentruje się na omówieniu głównych uwarunkowań liberalizacji branży gazowniczej w krajach UE. W referacie przedstawiono istotę działań służących liberalizacji rynku gazu ziemnego oraz wymogi dotyczące funkcjonowania tego rynku wynikające z postanowień dyrektyw unijnych. W końcowej części referatu zawarto omówienie działań służących liberalizacji gazownictwa w Polsce.
In the last decades of the 20th century there have been significant changes that occurred in a global scale as far as the natural gas market is concerned. These changes are connected with the introduction of reforms in order to liberalise this market. Those EU countries which aim to implement the guidelines of the Lisbon Strategy, actions towards a more liberal gas market are seen as the most important factors boosting the competitiveness of their economies. This paper discusses the main factors influencing the liberalisation of the gas industry in the EU countries. Activities aimed at liberalising the natural gas market are presented as well as conditions imposed by EU directives for the functioning of this market. The final part of the paper discusses actions conducive to a more liberal gas industry in Poland.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 397-407