Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 46
 • Pozycja
  Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu
  (MITEL, 2006-06) Tarnawska, Katarzyna
  Unia Europejska z jej wyjątkowym systemem instytucjonalnych oferuje wiele możliwości udział różnych grup nacisku w procesach zarządzania. Lobbing jest podstawową formą działań grup nacisku i oznacza wpływ na ostateczny kształt decyzji, które nie zostały jeszcze podjęte. Lobbing wpływa nie tylko na decyzje polityczne, ale także na decyzje o charakterze gospodarczym. W ten sposób grupy nacisku stały się częścią systemu „zarządzania gospodarczego”, który we współczesnym świecie nie jest już domeną państwa ani partii politycznych z powodu braku pełnych informacji. Wraz z rozwojem europejskich grup nacisku na integrację na arenie międzynarodowej stało się widoczne dzięki ogólnoeuropejskim fedacjom. Także stanowisko instytucji UE, zwłaszcza Komisji Europejskiej, przyczyniło się do rozwoju europejskiego lobbingu. Ocena skuteczności większości grup nacisku reprezentujących interesy jest dwuznaczna. Ciśnienie grupy stoją w obliczu problemu prawidłowego połączenia członkostwa i wpływu logiki. Logika członkostwa sprawia, że tworzenie stowarzyszeń jest możliwe, ale z drugiej strony sprawia, że spełniają one różne potrzeby członków. Skuteczność działań wymaga jednak nie tylko stabilności grupy, ale przede wszystkim zdolności do wpływania na decydujących o tym, co znane jest jako logika wpływu. Logika członkostwa i logika wpływu pozostają w konflikcie. Z tego powodu na szczeblu UE istnieją grupy charakteryzowane różnymi poziomami skuteczności ich działalności.
 • Pozycja
  Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi
  (MITEL, 2006-06) Koniuch, Janina
  Celem niniejszego badania jest ocena warunków i rozwoju współpracy transgranicznej między dwoma regionami: Podkarpackim w Polsce i Lwowem na Ukrainie. Zaprezentowano najważniejsze formy i obszary współpracy polsko-ukraińskiej, a także bariery utrudniające tę współpracę. Transgraniczna współpraca obu regionów stwarza nowe możliwości poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej, co z pewnością będzie miało wpływ na poprawę poziomu życia obywateli. Wymiana graniczna może mieć wpływ na stymulowanie stosunków gospodarczych. Stymulacja ta odnosi się do wielu obszarów współpracy gospodarczej, takich jak handel, przedsiębiorstwo produkcyjne i wiele innych. Dla Ukrainy propozycja rozwoju współpracy wydaje się dobrym sposobem na rozwój Polityka zagraniczna, która pozwala Ukrainie na przedstawienie zjednoczonej Europy.
 • Pozycja
  Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów
  (MITEL, 2006-06) Jaźwiński, Ireneusz; Kiernożycka-Sobejko, Agnieszka
  Pierwsza część artykułu przedstawia zagadnienia teoretyczne. Opisuje istotę i rodzaje współpracy, powiązania między współpracą a konkurencją, pojęcie kopetycji i korzyści płynące ze współpracy. Rozważania zawarte w drugiej części dokumentu dotyczą praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej w przykładzie dwóch regionów: Województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorskiego. Określono również zalecenia dotyczące współpracy między tymi regionami.
 • Pozycja
  Nowa polityka spójności a problem nierówności społeczno-gospodarczych w Europie
  (MITEL, 2006-06) Markiewicz-Halemba, Izabela
  Polityka regionalna Unii Europejskiej wynika z pogłębiania się różnic w poziomie rozwoju między regionami państw członkowskich. Głównym celem polityki regionalnej jest spójność społeczna i gospodarcza. Cel ten można osiągnąć poprzez wysyłanie do regionów opóźnionych instrumentów finansowych, takich jak: Fundusze strukturalne, Fundusz Spójności, inicjatywy wspólnotowe i zasoby Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Obecnie Unia Europejska tworzy nową formę polityki spójności, która będzie zgodna zarówno z priorytetami nowych państw członkowskich, jak i starych, w celu ograniczenia braku równości społecznej.
 • Pozycja
  Współpraca międzynarodowa jako forma działań wyrównujących nierówności gospodarcze
  (MITEL, 2006-06) Kalita, Waldemar; Barwińska-Małajowicz, Anna
  Nierówności w gospodarce to fakt, który staje się punktem wyjścia do poszukiwania dróg rozwiązujących ten problem. Zakres nierówności w gospodarce wynika z wielu ograniczeń istniejących warunków produkcji i handlu. Z jednej strony, występując na arenie międzynarodowej połączenie gospodarcze staje się szansą na przezwyciężenie niedoborów. Z drugiej strony stanowią one zasadnicze zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.