Dochodowe nierówności płci w Polsce – relacje wynagrodzeń w ujęciu grup zawodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Zwiech, Patrycja
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Polska ratyfikowała wiersz międzynarodowej konwencji odnoszący się do kwestii równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy, w której to konwencji odnosi się do podobnych wynagradzania dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę podobnych wartości Work’s International Organization. Działania legislacyjne są jednak niewystarczające. Kobiety mimo korzystnych rozliczeń zarabiają mniej niż mężczyźni. Artykuł opisuje relacje między wynagrodzeniem godzinowym kobiet i mężczyzn w kontekście grup zawodowych. Wprowadzono także relacje nagród w kontekście czasu pracy i poziomu wykształcenia. Wnioski płynące z artykułu potwierdzają, że wynagrodzenia kobiet są niższe od wynagrodzeń mężczyzn w kontekście czasu pracy i poziomu wykształcenia. Wyższy poziom wykształcenia prowadzi do większych dysproporcji w zarobkach między płciami. Poza tym nagrody są niższe również w kontekście grup zawodowych. Kobiety z reguły otrzymują niższe wynagrodzenie niż ich koleżanki pracujące w tych samych grupach zawodowych i zawodach.
Poland ratified row of international convention referring to matter of equality of women and men on the labor market, in this Convention relating similar rewards for working men and women for work similar values of Work’s International Organization. Legislative activities are however insufficient. Women, in spite of profitable settlements, earn less in comparison to men. This article describes relations between hourly rewards of women and men in context of professional groups. It also introduced relations of rewards in context of time of work and level of education. Conclusions sailing out from article confirm, that rewards of women are lower from rewards of men in context of time of work and level of education. The higher level of edu[1]cation leads to greater disproportions in earnings between sexes. Besides, rewards are lower also in context of professional groups. Women as a rule receive lower rewards than their colleagues working in these same professional groups and occupations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 377-390