Mobilność siły roboczej w Polsce w procesie transformacji w układzie przestrzennym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Kociszewski, Jerzy
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W procesie transformacji, w porównaniu z ostatnią dekadą PRL, nie ma widocznej tendencji do modernizacji demograficznej, społecznej i gospodarczej, między innymi w zakresie pracy. W procesie transformacji wskaźnik migracji zmniejszył się, a zatem mobilność terytorialna ludności. Migracja skupiała się głównie w regionie centralnym (ZC) oraz w miastach i regionach określonych jako aglomeracyjne. Pod ich wpływem nastąpiły zmiany w mobilności siły roboczej, które stanowiły 75% migracji. Jego głównymi skutkami były zmiany działalności gospodarczej, główne źródła utrzymania, struktura zatrudnienia w sektorach ekonomicznych. Najbardziej dynamicznym czynnikiem wzrostu mobilności ludności w porządku terytorialnym był wzrost poziomu wykształcenia i kwalifikacji, w mniejszym stopniu zaś poszukiwanie pracy. Analiza migracji w okresie transformacji zaowocowała identyfikacją jeszcze jednego jej dominującego powodu, jakim są sprawy rodzinne. Równie widowiskowe wydaje się również, że w ruchu migracyjnym zdecydowanie dominuje migracja stała – nakierowana jednocześnie na najwyższy poziom mobilności terytorialnej charakteryzująca się migracją sezonową, głównie pod wpływem podnoszenia poziomu edukacji i rynku pracy.
In the transformation process, comparing to the last decade of PRL, there is clearly noticeable tendency to demographic, social and economic modernization, among others that of labour. In the transformation process the migration rate decreased and so did territorial mobility of population. Migration was concentrated mainly in central region (ZC) and in the cities and regions that were defined as agglomerational. Under their influence there took place changes in mobility of labour that constituted 75% of migration. Its main effects were changes of economic activity, main sources of livelihood, structure of employment in economic sectors. The most dynamising factor of increase of population mobility in territorial order was drift into raising education and qualification level, to smaller extent it was job searching. The analysis of migration in the transformation period resulted with identification of one more its dominating reason that is family affairs. As spectacular it appears also that in migration movement there definitely dominated permanent migration – the aimed one, simultaneously, the highest level of territorial mobility characterized seasonal migration, mainly under the influence of raising education and of labour market.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 449-469