Rynki pracy nowych krajów członkowskich UE w warunkach globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Ostoj, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej (NMS) uczestniczą w handlu międzynarodowym głównie w UE. Stare 15 państw UE ma przewagę nad NMS w odniesieniu do ilości i technologii. Procesy, które mają swoje źródło w globalizacji, a także wpływają na rynki pracy, obejmują: Wzrost handlu wewnątrzprzemysłowego między krajami w różnych segmentacji jakościowych, napływ bezpośrednich utracanych inwestycji i outsourcing. Skutki wyżej wymienionych procesów obserwowanych na rynku pracy obejmują: Zwiększenie zróżnicowania płac w zależności od umiejętności, możliwość niszczenia miejsc pracy wraz z rosnącą popularnością outsourcingu i offshoringu oraz wzrost niepewności związanej z realogiem miejsc pracy. W większości starych 15 krajów UE i NMS zaobserwowano tendencję do likwidowania miejsc pracy dla pracowników o niskich kwalifikacjach oraz do zwiększania liczby miejsc pracy dla wysoko wykwalifikowanych pracowników.
New Member States (NMS) of the Europea Union take part in international trade mainly within the EU. The old 15 EU countries have got an advantage over NMS in respect of quantity and technology. Processes having their origin in globalization and also affecting labour markets include: increase of intra-industry trade among countries in various quality segments, inflow of direct foregin investments and outsourcing. Effects of the above named processes observed on the labour market comprise: increase of wage differentiation depending according to skills, possibility of destruction of jobs along with growing popularity of outsourcing and offshoring and increase of insecurity related to intensiv reallocation of jobs. In majority of old 15 EU countries and NMS a tendency to liquidate jobs for workers with low qualifications and to increase number of jobs for highly qualified employees has been observed.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 435-447