Rola państwa w rozwiązywaniu problemów zatrudnienia i bezrobocia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Rak, Anna Maria
Rak, Jacek Maciej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Problemy z bezrobociem w Polsce, dzięki którym około 3.2 mln osób zawodowo osoby aktywne są zaniepokojone, prowadzą do szeregu negatywnych skutków społecznych, gospodarczych i politycznych. Nie ulega wątpliwości, że jeden z najważniejszych obowiązków polskiej gospodarki w okresie integracji europejskiej i globalizacji, Ma na celu zmniejszenie strukturalnej i ukrytej stopy bezrobocia, a także poprawę wykorzystania obecnego potencjału zatrudnienia.celem niniejszego badania jest przedstawienie programów realizowanych w celu zapobieżenia wzrostowi stopy bezrobocia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na ich skuteczność na obszarach wiejskich. Badanie opiera się na odpowiedniej literaturze związanej z wyżej wspomnianą kwestią, jak również na ogólnej literaturze statystycznej.
The unemployment problems in Poland, by which around 3.2 million professionally active people are concerned, lead to a series of negative social, economic and political effects. There is no doubt that one of the most important duty of the Polish economy, during the period of European integration and globalization, is to reduce the structural and hidden unemployment rate as well as to improve the use of the current employment potential. The target of this study is to present the programmes realised in order to prevent the increase of the unemployment rate, paying great attention to their effectiveness in rural areas. The study is based on the appropriate literature related to the issue mentioned above as well as on the general statistic literaturę.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 533-544