Rozwój współpracy przygranicznej w ramach rozszerzonej Unii Europejskiej oraz Polski z krajami nie członkowskimi

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Koniuch, Janina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem niniejszego badania jest ocena warunków i rozwoju współpracy transgranicznej między dwoma regionami: Podkarpackim w Polsce i Lwowem na Ukrainie. Zaprezentowano najważniejsze formy i obszary współpracy polsko-ukraińskiej, a także bariery utrudniające tę współpracę. Transgraniczna współpraca obu regionów stwarza nowe możliwości poprawy sytuacji gospodarczej i społecznej, co z pewnością będzie miało wpływ na poprawę poziomu życia obywateli. Wymiana graniczna może mieć wpływ na stymulowanie stosunków gospodarczych. Stymulacja ta odnosi się do wielu obszarów współpracy gospodarczej, takich jak handel, przedsiębiorstwo produkcyjne i wiele innych. Dla Ukrainy propozycja rozwoju współpracy wydaje się dobrym sposobem na rozwój Polityka zagraniczna, która pozwala Ukrainie na przedstawienie zjednoczonej Europy.
The aim of the present study is to evaluate the conditions and development of the transborder cooperation between the two regions: Podkarpackie in Poland and Lviv in Ukraine. The most significant forms and areas of the Polish-Ukrainian cooperation were presented as well as the barriers hindering this cooperation. The transborder cooperation of both regions creates new possibilities of improvement of the economic and social situation, which will surely have an effect on the improvement of the living standard of the people. The border exchange can have an impact on the stimulation of the economic relationship. This stimulation refers to many areas of the economic cooperation such as trade, productive undertaking and many others. For the Ukraine, the offer to develop cooperation appears as a good way to develop foreign policy, which allows Ukraine to come forward the united Europe.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 621-632