Reprezentacja interesów na poziomie UE. Logika członkostwa i logika wpływu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Tarnawska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Unia Europejska z jej wyjątkowym systemem instytucjonalnych oferuje wiele możliwości udział różnych grup nacisku w procesach zarządzania. Lobbing jest podstawową formą działań grup nacisku i oznacza wpływ na ostateczny kształt decyzji, które nie zostały jeszcze podjęte. Lobbing wpływa nie tylko na decyzje polityczne, ale także na decyzje o charakterze gospodarczym. W ten sposób grupy nacisku stały się częścią systemu „zarządzania gospodarczego”, który we współczesnym świecie nie jest już domeną państwa ani partii politycznych z powodu braku pełnych informacji. Wraz z rozwojem europejskich grup nacisku na integrację na arenie międzynarodowej stało się widoczne dzięki ogólnoeuropejskim fedacjom. Także stanowisko instytucji UE, zwłaszcza Komisji Europejskiej, przyczyniło się do rozwoju europejskiego lobbingu. Ocena skuteczności większości grup nacisku reprezentujących interesy jest dwuznaczna. Ciśnienie grupy stoją w obliczu problemu prawidłowego połączenia członkostwa i wpływu logiki. Logika członkostwa sprawia, że tworzenie stowarzyszeń jest możliwe, ale z drugiej strony sprawia, że spełniają one różne potrzeby członków. Skuteczność działań wymaga jednak nie tylko stabilności grupy, ale przede wszystkim zdolności do wpływania na decydujących o tym, co znane jest jako logika wpływu. Logika członkostwa i logika wpływu pozostają w konflikcie. Z tego powodu na szczeblu UE istnieją grupy charakteryzowane różnymi poziomami skuteczności ich działalności.
The European Union with its unique institutional system offers many opportunities for different pressure groups to participate in the governing processes. Lobbying is a basic form of pressure groups activities and it means influencing a final shape of decisions which have not yet been made. Lobbying influences not only political decisions but also those of an economic character. Thus, pressure groups have become a part of “economic governance” system which in a contemporary world is no more a domain of the state or political parties due to a lack of full information. Along with development of the European integration pressure groups have become visible on the international arena through European-wide federations. Also the attitude of the EU institutions, especially the European Commission contributed to development of the European lobbying. Evaluation of effectiveness of most numerous pressure groups representing business is ambiguous. Pressure groups face the problem of a proper combination of membership and influence logics. The logic of membership makes formation of associations possible but on the other hand makes them meet different needs of the members. The effectiveness of activities however requires not only stability of a group but first of all the ability to influence the decision[1]makers what is known as the logic of influence. The logic of membership and the logic of influence remain in conflict. For this reason, at the EU level there are groups characterized by different levels of effectiveness of their activities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 633-648