Indywidualne i społeczne skutki bezrobocia na tle globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Magdalena Śmilgin
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W dzisiejszych czasach nie ma stabilnej pracy (to znaczy zajmowania stałego stanowiska). Rozwój technologii, konkurencyjność marketingowa oraz dostęp do niemal całych rynków europejskich przyczyniają się do wielu zmian w zatrudnieniu. Każda zmiana pociąga za sobą szereg konsekwencji w globalizacji, a także w tworzeniu nowego ładu międzynarodowego. Bezrobocie i ubóstwo dotyczą zarówno zwolenników globalizacji, jak i tych, którzy są jej przeciwni. Z punktu widzenia doradztwa zawodowego duże znaczenie ma bezrobocie. Główna dziedzina w tej pracy dotyczy: - globalizacja, – bezrobocie, – czynniki, które powodują zaburzenia w związku z utratą pracy, – przyczyny i skutki bezrobocia. Konieczna wydaje się analiza wszystkich potencjalnych zagrożeń, jakie niesie postęp w nauce, technologii i gospodarce. Nie ma jednak jednego sposobu, aby zapobiec tym zagrożeniom. Należy pamiętać, że przemiany społeczne wraz ze zmianami zachodzącymi przez jednostki są ściśle związane z reorganizacją w psychice. Oznacza to, że każdy, kto nie radzi sobie z „nową rzeczywistością”, potrzebuje pomocy i wsparcia.
Nowadays a stable job (it means holding a regular post) does not exist. Developing technology, marketing competitiveness and access to almost whole European markets contribute to many changes in employment. Each and every change causes number of consequences in globalization as well as in creating new international order. Unemployment and poverty concern followers of globalization and those who are against. From the job counseling point of view, unemployment has a considerable meaning. The main domain in this work concern: – globalization, – unemployment, – factors that cause disorder due to the loss of employment, – the reasons and the results of unemployment. An analysis of all potential threats posed by the widespread progress in science, technology & economy seems necessary. However, there is no one way of preventing these menaces. It must be remembered that social changes alongside with changes undergone by individuals are strictly connected with reorganization in psyche. It means that everyone who does not cope with the “new reality” needs help and suport.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 423-434