Analiza wysokości płac minimalnych w przekroju międzynarodowym

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Kozioł, Wojciech
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Pomysł na kapitał ludzki może być wykorzystany do obliczenia godziwego poziomu wynagrodzeń. Ten pomysł uważa wynagrodzenie za kapitał ludzki. Pracownik – właściciel kapitału ludzkiego – obdarzeni pracodawcą kapitał ludzki w oczekiwaniu na odpowiednią stopę zwrotu. W dokumencie tym określono charakter kapitału ludzkiego i poziom naturalnego współczynnika zwrotu z kapitału. Jako przykład rozważań teoretycznych przedstawiono analizę płacy minimalnej w 4 krajach: USA, Polsce, na Ukrainie i w Wielkiej Brytanii.
Human capital idea can be used for computation fair level of salaries. This idea considers salary as human capital interest. Employee – owner of human capital – bestows human capital to employer expecting adequate rate of return. In this paper there was defined nature of human capital and level of natural rate of return on capital. As an example of theoretical consideration there was presented analysis of minimal wages in 4 countries: USA, Poland, Ukraine and UK.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 511-518