Współpraca międzynarodowa jako forma działań wyrównujących nierówności gospodarcze

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Kalita, Waldemar
Barwińska-Małajowicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Nierówności w gospodarce to fakt, który staje się punktem wyjścia do poszukiwania dróg rozwiązujących ten problem. Zakres nierówności w gospodarce wynika z wielu ograniczeń istniejących warunków produkcji i handlu. Z jednej strony, występując na arenie międzynarodowej połączenie gospodarcze staje się szansą na przezwyciężenie niedoborów. Z drugiej strony stanowią one zasadnicze zagrożenie dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Inequality in economy is a fact, which becomes a starting point to search for roads resolving this problem. The range of inequality in economy results from many-sidedness of existing conditions for productions and trade. On the one hand, occuring international economic connection becomes a chance for overcoming shortages. On the other hand, they constitute essential threat for sustainable economic development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 585-592