Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 36
 • Pozycja
  Problem zwalczania i kompensacji sieroctwa społecznego w Polsce
  (MITEL, 2004-06) Szczepaniak, Joanna
  Celem autorki artykułu jest pokazanie znaczenia problemu społecznego sierocińca w Polsce, jego zróżnicowania w zależności od regionu, a także wskazanie możliwych powodów takiego połączenia. Podstawowym celem tego artykułu jest próba określenia najważniejszych trudności związanych z zapobieganiem i zmuszaniem do osierocenia się w domu dziecka oraz warunków, które należy spełnić, aby w przyszłości poradzić sobie z podobnymi trudnościami. Ostateczny zamiar autorki wskazuje na potrzebę, a nawet konieczność poszukiwania rozwiązań, które mogłyby pomóc w sprawowaniu funkcji systemu opieki nad dziećmi i stosowaniu go do potrzeb i wymagań tymczasowych.
 • Pozycja
  Stygmat i dyskryminacja osób żyjących z HIV/AIDS
  (MITEL, 2004-06) Wojciechowska, Jolanta
  Dynamika AIDS pokazuje, że problem osób żyjących z HIV/AIDS jest nie tylko problemem medycznym, ale także poważnym problemem społecznym. Niszczycielskie skutki HY./ HY. są specyficzne, ponieważ pozbawiają rodziny, społeczności i całe narody. Epidemia pogłębia ubóstwo, cofa osiągnięcia rozwoju ludzkiego, powiększa nierówności seksualne, zmniejsza efektywność pracy i podaży pracy, a także hamuje wzrost gospodarczy. Choroba ta nadal nie jest kontrolowana, pomimo wielu osiągnięć. Osoby żyjące w liv cierpiące na HIV/AIV nadal doświadczają piętnalizacji i dyskryminacji w społeczeństwie. Cierpią na odosobnienie i zaprzeczenie przez rodzinę, partnerów i przyjaciół. Badania nad HIV/AIDS – związane z tym piętnowanie dowiodły, że osoby żyjące w związku z HIV/AIDOS są napiętnowane, ponieważ: – HIV/AIDS wiąże się z zachowaniami, które są już napiętnowane lub uważane za przebiegłe, w szczególności z homoseksualizmem i wstrzykiwaniem narkotyków; – Uważa się, że osoby żyjące z HIV/AIDS są odpowiedzialne za zarażenie tej choroby; – HIV/AIDS jest chorobą zagrażającą życiu; – Ludzie obawiają się zakazywać HIV – religijne i obyczaje, które prowadzą do wniosku, że posiadanie HIV/AIDS jest wynikiem błędu etyki, który czuł piętno lub przewidywana dyskryminacja, mają ogromny wpływ na osoby żyjące z HY. Ujawnienie czyjegoś seropoetivity niesie o wiele więcej obaw i obaw niż po prostu strach i niepewność co do tego, jak inni ludzie będą reagować. Te obawy i obawy ap przestają ludzie żyjący z HIV/HIDS od ujawnienia statusu HIV swoim rodzicom lub przyjaciołom. Dla chorych zwykle nie pozwala uzyskać pomocy od swoich rodzin w poszukiwaniu pracy, opiece zdrowotnej lub innych usługach. Wyniki badań nad dyskryminacją związaną z HIV/Hami pokazują, że dotyczy ona prawie wszystkich aspektów życia jednostki: Edukacji, zatrudnienia, mieszkań, miejsc publicznych, ubezp. I opieki zdrowotnej.
 • Pozycja
  Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych
  (MITEL, 2004-06) Garbat, Marcin; Paszkowicz, Maria Agnieszka
  Polski system zabezpieczenia społecznego osób niepełnosprawnych składa się z kilku filarach, a podstawowym elementem tego systemu jest problem, który jest trudny dla każdego syna. Ten rodzaj lokalizacji elementu jednoznacznie opisuje jego znaczenie i wskazuje użyteczne funkcje innych, które ze względu na pełnienie funkcji mają zróżnicowane zadania, uprawnienia i kompetencje. System ten obejmuje: Ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, opiekę społeczną oraz rehabilitację społeczną i zawodową. Celem systemu bezpieczeństwa jest zapewnienie osobom mniej dopasowanym fizycznie poczucia bezpieczeństwa, co oznacza wzmocnienie wolnego państwa przed niebezpieczeństwem w wielu okolicznościach i sytuacjach życiowych, a także wyrównywanie szans na osiągnięcie rozwoju osobistego i zawodowego.
 • Pozycja
  Regulacje prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn a nierówności społeczne
  (MITEL, 2004-06) Pyszkowska, Agnieszka
  Istnieją różne przepisy prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn, które bezpośrednio wpływają na status prawny pracownika. Troska o organizm kobiet jest powodem, dla którego pochodzi z obecnie wydanych aktów prawnych. Polski Kodeks pracy i związane z nim dokumenty prawne powinny zapewnić odpowiednie warunki dla normalnych kobiet organizmu func także w aspekcie naturalnego procesu prokreacji. Wspomniane wyżej akty prawne zabraniają zatrudniania kobiet w szczególnie uciążliwych i szkodliwych warunkach pracy. Taka sytuacja stwarza prawne różnice w zatrudnieniu w zależności od płci pracownika, co również występuje jako możliwe źródło dyskryminacji. Pracodawca bierze pod uwagę status prawny pracownika i analizuje wszystkie ograniczenia związane z zatrudnieniem kobiet. Dlatego też możemy stwierdzić, że obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem kobiet są znacznie wyższe w porównaniu z mężczyznami. Sytuacja ta może znacząco wpłynąć na sytuację kobiet w pracy.
 • Pozycja
  Funkcjonowanie zakładu pracy w aspekcie koncepcji stakeholders
  (MITEL, 2004-06) Kozłowska, Urszlula
  Ten artykuł jest próbą wyjaśnienia, w jaki sposób działa w ekosystemie wole-rynku. artykuł zawiera trzy części. Pierwsza część artykułu ukazuje problem transformacji i sposobów dogadania się z nową rzeczywistością, na przykład z przemysłem morskim. W następnej części – znajduje się podstawowy profil koncepcji zainteresowanych stron. W ostatnim punkcie artykułu wykazano próbę wcześniejszego poczęcia z wykorzystaniem w określonych pracach Stoczni Szczecińskiej.