Nierówności płci na rynku pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Kalinowska-Nawrotek, Barbara
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Tematem pracy jest analiza nierówności płci na polskim rynku pracy w aspekcie bezrobocia i zarobków w latach 1992-2002. Szczególnym celem autoratora było pokazanie objawów różnego rodzaju dyskryminacji kobiet w analizowanych obszarach. Po pierwsze, poziom bezrobocia, wielkość i podstawy nierówności są zmazane. Dyskryminacja w zakresie statystyki, dyskryminacja pracodawców i zasada działania bumerangu zostały opisane jako główne powody wyższego poziomu bezrobocia wśród kobiet. Następnie poziom i relacje między zarobkami według płci zostały zarasowane. Jako główne powody różnic w dochodach kobiet i mężczyzn, odzwierciedleniem był krótszy czas pracy, dyskryminacja w zakresie zarobków, dyskryminacja ze względu na samoredyskryminację, pionowa i pozioma segregacja zawodowa. Na koniec przedstawiono kilka propozycji poprawy sytuacji kobiet, takich jak zmiana stereotypowego sposobu myślenia o roli kobiet w rodzinie i pozytywna dyskryminacja.
The subject of the paper is the analysis of gender inequalities on the Polish labour market in the aspect of unemployment and earnings from 1992 till 2002. The special goal of the autor was to show the symptoms of various types of the discrimination against women in the analysed areas. Firstly, the level of unemployment, the size and the grounds of inequalities are considered. The statistical discrimination, employer discrimination and working of the rule of boomerang were described as the main reasons of the higher level of unemployment among women. Next, the level and the relations among earnings according to the sex were characterised. As the main reasons of the gender earning gap a shorter work-time, earning discrimination, self-discrimination, the vertical and horizontal occupational segregation were reflected. At the end, some proposals of improving the situation of women were presented such as changing of the stereotyped way of thinking about the women’ role in a family and the positive discrimination.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 343-357