Koncepcje zawodności państwa

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Fic, Maria
Wyrwa, Joanna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W dokumencie przedstawiono przyczyny niepowodzenia rządu. Omówiono teorie neoliberalizmu, wyboru publicznego, polityki, cyklu koniuguralnego, biurokracji, powstanie rozsądnego wyboru i przeciążenie rządu.
In the paper, the causes of the government failures were presented. There were discussed theories of neoliberalism, public choice, political, business cycle, bureaucracy, revolt of the rational choice and the overload of the government.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 217-225