Regulacje prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn a nierówności społeczne

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Pyszkowska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Istnieją różne przepisy prawne dotyczące pracy kobiet i mężczyzn, które bezpośrednio wpływają na status prawny pracownika. Troska o organizm kobiet jest powodem, dla którego pochodzi z obecnie wydanych aktów prawnych. Polski Kodeks pracy i związane z nim dokumenty prawne powinny zapewnić odpowiednie warunki dla normalnych kobiet organizmu func także w aspekcie naturalnego procesu prokreacji. Wspomniane wyżej akty prawne zabraniają zatrudniania kobiet w szczególnie uciążliwych i szkodliwych warunkach pracy. Taka sytuacja stwarza prawne różnice w zatrudnieniu w zależności od płci pracownika, co również występuje jako możliwe źródło dyskryminacji. Pracodawca bierze pod uwagę status prawny pracownika i analizuje wszystkie ograniczenia związane z zatrudnieniem kobiet. Dlatego też możemy stwierdzić, że obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem kobiet są znacznie wyższe w porównaniu z mężczyznami. Sytuacja ta może znacząco wpłynąć na sytuację kobiet w pracy.
There are different lawful regulations related to women and men labor, which directly influence the legal status of employee. The care for women organism is reason of it because it comes from currently issued legal acts. Polish Labor Code and related executive legal documents should ensure appropriate conditions for normal women organism function also in aspect of its natural process of procreation. The mentioned above legal acts forbid employment of women in especially onerous and harmful working conditions. Such situation creates legal employment differences depended on employee’s sex which also occurs as possible source of discrimination. Employer takes into consideration legal status of employee and analyses all restraints connected with women employment. Therefore we can conclude that employer’s obligations related to women employees are much higher in comparison to men. This situation can significantly influence women labor situation.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 395-401