Kreowanie kultury organizacji jako narzędzie niwelujące nierówności płciowe w miejscu pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Kołodziej-Durnaś, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W dokumencie tym podjęto próbę uściśnienia problemu dyskryminacji kobiet w organizacjach, a zwłaszcza w miejscu pracy. Sytuacja polskich kobiet była krótko przedstawiona w porównaniu z kobietami innych zachodnich społeczeństw, a następnie określono najważniejsze aspekty wskazujące na dyskryminację kobiet w przedsiębiorstwach. Najistotniejsza teza artykułu mówi, że ewolucyjna zmiana w organizacjach nastawionych na wyeliminowanie wielu przykładów nierównomiernego traktowania. Zmiany mogą być stymulowane przez transformację kultury korporacyjnej. Kiedy kobiety w końcu osiągną równy status w pracy, tendencja ta może pojawić się również w innych dziedzinach życia społecznego, takich jak życie rodzinne. Przedstawiono główne koncepcje kultury korporacyjnej, najpopularniejszych typologii oraz sposoby kształtowania i zmiany kształtu kultury korporacyjnej.
The paper is the attempt of specifiynig the problem of discrimination of women in organisations and especially in the workplace. The situation of Polish women was in short presented in comparison to women of other Western societies and then the most important aspects indicating discrimination of women in companies were defined. The most significant thesis of the article says that evolutionary change in organisations directed at elimination of many unequal treatment examples. The changes may be stimulated by transformation of corporate culture. When women will finally achieve equal status at work, the tendency might also emerge in other spheres of social life such as family life. Main conceptions of corporate culture, most popular typologies and ways of shaping and re-shaping corporate cultures were shown.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 331-342