Elementy polityki wyrównywania szans na rynku pracy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Ostoj, Izabela
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Unia Europejska uczyniła z niej swój cel, jakim jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy, a jednocześnie zapewnienie spójności społecznej. W dłuższej perspektywie cel ten powinien być realizowany również w Polsce. Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia spójności społecznej mają procesy zachodzące na rynku pracy. Na rynku pracy często pojawiają się akty dyskryminacji i inne formy tzw. nierówności w jedności op. Właściwie ukierunkowana polityka rynku pracy może znacznie ograniczyć takie przypadki. Narzędzia dotychczasowej polityki rynku pracy wymagają oceny i ewentualnie poprawy w odniesieniu do ich wpływu na wyrównywanie szans pracowników. Niniejszy dokument przedstawia na przykład ocenę zmian w przepisach regulujących stosowanie wybranych narzędzi polityki rynku pracy z punktu widzenia przedstawionych założeń.
The European Union has made it its aim to build a knowledge-based economy while, at the same time, ensuring social cohesion. In the long term this aim should be pursued in Poland as well. What is off key importance for achieving social cohesion are the processes going on in the labour market. Acts of discrimination and other forms of so-called inequality of opportunity frequently appear in the labour market. a properly directed labour market policy may restrict such occurences significantly. The tools of the labour market policy which have been used so far require evaluation and, possibly, improvement with regard to their effect on equalising employees’ opportunities. This paper presents, by way of example, an estimation of changes in the laws regulating the application of chosen labour market policy tools from the point of view of the assumptions presented.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 275-285