Funkcjonowanie w Polsce systemu bezpośredniego wspierania eksportu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Lęcznar, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
System bezpośredniego wsparcia eksportu funkcjonujący w Polsce obejmuje: Instrumenty finansowe (gwarancje i warranty skarbu państwa, program DOKE, ubezpieczenie kredytów eksportowych, związane z nimi wsparcie); działania informacyjne i promocyjne oraz edukacyjne Ministerstwa gospodarki, pracy i polityki społecznej; działania traktatu, w ramach tej polityki celnej, a także pomoc, którą obejmują programy PHARE. System ten od teraz rośnie wiele zastrzeżeń. O niskim stopniu wykorzystania instrumentów wsparcia eksportu przez polskie przedsiębiorstwa, braku symetrii między polityką bezpośredniego wsparcia a rozwojem eksportu, braku korelacji między polityką proeksportową a polityką makroekonomiczną. AL chociaż instrumenty formanie istnieją, nie są one skuteczne. To dlatego, że eksporterzy ich nie używają. Główne powody, dla których bardzo mało jest środków wsparcia eksportu, to: Słaba wiedza o proeksportujących rozwiązaniach na poziomie przedsiębiorstwa, niedomagania prawa egzekucyjnego, zbyt wysokie koszty, a przede wszystkim nieadekwatność rozwiązań do potrzeb eksporterów.
System of export’s direct support functioning in Poland contains: financial instruments (Treasury guarantees and warrants, DOKE Program, export credits insurance, bound aid); informative and promotional as well as educational actions of the Ministry of Economy, Labour and Social Policy; the treaty actions, in this customs policy, and also the assistance that PHARE programs include. The system has been rising many reservations not from now. It is reproached for low degree of using the instruments of export’s support by Polish enterprises, lack of symmetry between the policy of direct support and development of export, lack of correlation between pro-exporting policy and macroeconomic policy. Although the instruments formally exist, they are not effective. It is because exporters do not use them. The main reasons responsible for meagre using of means of export’s support are: weak knowledge of pro-exporting solutions on the level of enterprise, infirmity of executive law, too high costs, and first of all inadequacy of solutions to the exporters’ needs.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 373-386