Społeczny wymiar transformacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Mikuła, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Warunki życia w Polsce w latach 90-tych formowały się w złożonym procesie inicjowania i rozwoju gospodarki rynkowej. Konsekwencje tej transformacji i towarzyszących jej fenomenom społecznym były pozytywne i negatywne. Pozytywny dotyczył poprawy standardów życia; negatywny – rosnący rozpad społeczny. Społeczeństwo polskie stało się głęboko podzielone i dotyczy nie tylko sektora dochodów, ale także rzeczywistego uczestnictwa w różnych wymiarach życia społecznego. Głównym jej przejawem jest kreowanie różnorodności dochodów, bezrobocia, ubóstwa oraz brak dostępu do usług edukacyjnych i społecznych. Wymiarowanie regów społecznych wciąż się poszerza i jest trygujące o mniejsze wsparcie dla prowadzonych reform. Ta sytuacjareqvires natychmiastowa konieczność poprawy stanu tych sektorów.
The conditions of living in Poland in the 90-ies were forming in a complex process of initiating and developing a market economy. The consequences of this transformation and accompanying social phenomenons were positive and negative. The positive concerned the improvement of living standards; the negative – increasing social disintegration. Polish society became deeply divided, and it concerns not only an income sector but also a real participationn in various dimensions of social life. The main manifestation of it is an increasing diversity of income, unemployment, poverty and the lack of acces to educational and social services. The dimention of the dregs of society is still widening and it is triggering of less support for carried reforms. This situationreqvires an immediate necessity to better the condition of these sectors.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 261-274