Strategia rozwoju zasobów ludzkich a regionalne bezpieczeństwo finansowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Gołyga, Mirosław
Tomaszewski, Janusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagrożenia wynikające z luki między bezpieczeństwem gospodarczym a możliwościami finansów publicznych w trakcie procesu integracji. artykuł ten ma na celu określenie bezpieczeństwa w środowisku gospodarki rynkowej. W oparciu o metodę SWOT przeprowadzono analizę korzyści polskiej gospodarki. Autorzy artykułu widzą szanse na udane podniesienie warunków gospodarczych i społecznych poszczególnych regionów i w konsekwencji na realizację programów wsparcia UE, takich jak SAPARD czy Leonido da Vinci. Zwracają one szczególną uwagę na możliwość wsparcia ze strony pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na realizację programu rozwoju sektora operacyjnego w zakresie zasobów ludzkich wraz ze zintegrowanym programem operacyjnym rozwoju regionalnego. Pokazują one również środki finansowe przeznaczone na realizację tych programów związanych z polityką strategii społecznej (2002–2005) „Praca i zabezpieczenia społeczne”.
The article presents the threats resulting from the gap between economic security expectations and public finances capacity during the process of integration. The article aims at defining the security in market economy environment. Basing on SWOT method the analysis of the Polish economy advantages has been done. The authors of the article see the chances to upgrade economic and social conditions of particular regions in succesful and consequent realization of EU support programmes like SAPARD or Leonardo da Vinci. They pay particular attention to the possibility of support by the public aid for Small and Medium Companies and implementation of Operational Sector Programme of Human Resorces Development together with Integrated Operational Programme of Regional Development. They also show the financial resources to run these programmes connected with The Social Strategy Policy (2002–2005) Labour and Social Security.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 207-216