Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011)

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 40
 • Pozycja
  Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Wyszkowska, Zofia
  Inkubatory przedsiębiorczości w połączeniu z lokalnym sektorem przedsiębiorstw i instytucjami naukowo-badawczymi umożliwiają koncentrację różnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości, głównie wśród absolwentów szkół wyższych i młodych przedsiębiorców. W ostatnich latach, głównie przy wsparciu funduszy europejskich obserwuje się dynamiczny rozwój parków przemysłowych i technologicznych, przy których tworzone są inkubatory przedsiębiorczości. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości w Europie tworzą znaną sieć inkubatorów świadczących głównie usługi proinnowacyjne i skupiają najzdolniejszych młodych przedsiębiorców. W artykule przedstawiono znaczenie inkubatorów przedsiębiorczości w regionie kujawsko-pomorskim. Materiał empiryczny stanowiły informacje uzyskane od młodych przedsiębiorców, którzy korzystali z pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Badania wykazały, że inkubatory zwiększają konkurencyjność regionu, obniżają poziom bezrobocia oraz wspierają innowacyjność.
 • Pozycja
  Infrastruktura techniczna czynnikiem poprawy spójności społeczno-ekonomicznej obszarów problemowych Podkarpacia
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Baran, Ewa; Szewc-Rogalska, Alina
  Poprawa spójności sprowadza się do wyrównywania istniejących dysproporcji rozwojowych pomiędzy regionami, w tym terenów wiejskich. Jest to wiodący cel polityki strukturalnej UE realizowany poprzez stworzenie instrumentów finansowych wspierających przemiany strukturalne. Powstaje więc kwestia zaawansowania niezbędnych przemian – szczególnie w regionach zagrożonych marginalizacją, określanych problemowymi. Podjęte badania koncentrują się na zróżnicowaniu i przemianach wyposażenia infrastrukturalnego gmin, jako czynnika rozwoju lokalnego w pierwszym okresie członkostwa w Unii Europejskiej. Dla oceny rozwoju infrastruktury technicznej posłużono się wskaźnikiem syntetycznym, którego zmiany wskazują na ogólną poprawę stanu infrastruktury w badanych latach oraz utrzymujące się zróżnicowanie w wyróżnionych grupach gmin.
 • Pozycja
  Konkurencyjność województw w Polsce w sferze inwestycji proekologicznych a poziom komfortu środowiskowego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Salamaga, Marcin
  Jednym ze skutków ubocznych intensywnego rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie jest ingerencja człowieka w ekosystem. Jej konsekwencjami mogą być m.in. zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, nadmierny hałas, globalne zmiany klimatyczne czy rosnące ryzyko katastrof ekologicznych, co wyraźnie pogarsza komfort życia ludności w wymiarze ekologicznym. Procesy te mogą być zahamowane bądź odwrócone m.in. poprzez odpowiednie nakłady inwestycji proekologicznych. Celem artykułu jest ocena, czy modernizacja gospodarki w sferze działalności proekologicznej znajdująca odzwierciedlenie w konkurencyjności inwestycyjnej województw przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego i komfortu środowiskowego mieszkańców. W związku z tym nakłady na proekologiczne inwestycje według ich przeznaczenia zostały zestawione z odpowiednimi wskaźnikami jakości środowiska naturalnego. Główna hipoteza badawcza została zweryfikowana przy użyciu analizy korespondencji i metody Warda. Obliczenia wykonano w oparciu o najnowsze dane pochodzące z bazy Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Pozycja
  Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Ulman, Paweł
  W pracy podjęto problematykę sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych. W porównaniu do innych państw europejskich w Polsce odnotowuje się jedną z najniższych liczbę mieszkań na 1000 osób, a liczba nowo budowanych mieszkań nie napawa optymizmem, co do poprawy tej sytuacji. Pełny obraz zasobu mieszkaniowego uzyskuje się zazwyczaj na podstawie spisów powszechnych. W pracy zaproponowano wykorzystanie do analizy sytuacji mieszkaniowej danych z budżetów gospodarstw domowych. Są one zbierane w ramach ciągłego badania statystycznego, co pozwala badać zjawiska w dowolnych (racjonalnie określonych) okresach (miesiącach, kwartałach, latach). Ponadto, pozwalają powiązać sytuację mieszkaniową polskich rodzin z różnymi charakterystykami tych rodzin. Uzyskane wyniki wskazują na szerokie możliwości analizy sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych przy wykorzystaniu danych z budżetów gospodarstw domowych.
 • Pozycja
  Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011) Zalega, Tomasz
  Kryzys gospodarczy na świecie wywołał dość wyraźne reperkusje w gospodarkach wszystkich krajów. Niewątpliwie wymiarami społecznymi kryzysu światowego są: wzrost bezrobocia, spadek dochodów gospodarstw domowych, zmiana struktury spożycia, zmiany stylów zachowań aż po odczuwanie poważnych stanów lęku i depresji, które wynikają z obawy przed utratą pracy, trudnościami w znalezieniu nowej pracy, pogorszeniem sytuacji materialnej, obawą przed utratą oszczędności czy niemożnością spłacania kredytów. Ponieważ kryzys światowy wpłynął również na polską rzeczywistość społeczno-gospodarczą, w artykule skoncentrowano się na próbie identyfikacji postaw i zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych wysokodochodowych w kryzysie. Po omówieniu metodologii i założeń badania przeanalizowano subiektywną ocenę warunków materialnych i działania podejmowane w celu ich poprawy w gospodarstwach domowych zaliczanych do elit ekonomicznych, a następnie skoncentrowano się głównie na postawach konsumentów wobec kryzysu oraz zmianach w strukturze konsumpcji elit ekonomicznych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.