Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Ulman, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W pracy podjęto problematykę sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych. W porównaniu do innych państw europejskich w Polsce odnotowuje się jedną z najniższych liczbę mieszkań na 1000 osób, a liczba nowo budowanych mieszkań nie napawa optymizmem, co do poprawy tej sytuacji. Pełny obraz zasobu mieszkaniowego uzyskuje się zazwyczaj na podstawie spisów powszechnych. W pracy zaproponowano wykorzystanie do analizy sytuacji mieszkaniowej danych z budżetów gospodarstw domowych. Są one zbierane w ramach ciągłego badania statystycznego, co pozwala badać zjawiska w dowolnych (racjonalnie określonych) okresach (miesiącach, kwartałach, latach). Ponadto, pozwalają powiązać sytuację mieszkaniową polskich rodzin z różnymi charakterystykami tych rodzin. Uzyskane wyniki wskazują na szerokie możliwości analizy sytuacji mieszkaniowej polskich gospodarstw domowych przy wykorzystaniu danych z budżetów gospodarstw domowych.
The housing situation of Polish households is analyzed in the paper. In the comparison to other European countries, the number of flats per 1000 people is one of the lowest and the number of newly-built flats doesn’t instil optimism in Poland. The full view of housing we can get usually from national censuses. It was proposed to use data from the households budget survey (HBS) in order to analyze housing situation. This continuous survey allows to study different issues in any periods (month, quarter, year). Moreover, it allows to connect the housing situation of the Polish families with different their characteristics. The achieved results show a wide possibilities of analyze of housing situation of Polish households by using data from HBS.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 486–496