Kierunki zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoże technologicznej modernizacji polskiej gospodarki

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Bolonek, Ryszarda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie kierunków zmian w regionalnych i wojewódzkich strukturach zatrudnienia jako podłoża modernizacji polskiej gospodarki. Z analizy wojewódzkich struktur zatrudnienia wynika, że niektóre z nich specjalizują się w: handlu, przemyśle bądź rolnictwie. Jednak z podziału publicznych nakładów na badania i rozwój w województwach wynika, że koncentrują się one głównie w najbardziej dochodowych regionach przemysłowych Polski. Zatem modernizacja województw o profilu rolniczym, usługowym jest utrudniona ze względu na brak odpowiednich nakładów na B+R w województwach o pozaprzemysłowej specjalizacji. Efektywność wydatkowania ograniczonych funduszy badawczo-rozwojowych wymaga połączenia lokalnych nakładów na B+R ze specjalizacją regionalną. Poza tym potrzebny jest ściślejszy związek lokalnych uczelni i przedsiębiorstw w celu stymulowania prywatnych wydatków na B+R.
The aim of the paper is the analysis of production factors structures in regions and voivodships in Poland to serve the possibilities and limits for technological modernization of the economy. The conclusion is that some of the voivodships have relative advantage in: trade, industry and rural employment structure. However, the division of the R&D funds is strongly connected with industry specialized voivodships, aspecially with central and south region. The south region spends the funds for internal R&D development, but central region spends it mostly for external technological licences. There is a strong need to rise the R&D funds in voivodships specialized in service or rural products. The effectiveness of current R&D spending requires the stronger connection the local R&D outlays with the regional service or rural specialization.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 431–450