Innowacyjny segment żywności wspierającej zdrowie człowieka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Kudełka, Wanda
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Konkurencyjność polskich producentów żywności na nasyconym rynku związana jest ściśle z wprowadzaniem innowacji. Wśród innowacyjnych technologii wymienić można produkcję żywności funkcjonalnej, której przypisuje się korzystny wpływ na zdrowie człowieka, a nawet ograniczanie i zapobieganie występowaniu chorób cywilizacyjnych. Celem pracy była charakterystyka żywności funkcjonalnej jako innowacyjnych produktów o nowych cechach jakościowych. W Europie nie ma usankcjonowanej prawnie definicji żywności funkcjonalnej. Najczęściej tę nazwę przypisuje się produktom spożywczym i napojom wykazującym udokumentowany, korzystny wpływ na zdrowie człowieka ponad ten, który wynika z obecności w nich składników odżywczych uznawanych za niezbędne. W Japonii uznawana jest ona za żywność ze specjalnymi żywieniowymi deklaracjami. Do grupy żywności funkcjonalnej zalicza się wiele produktów, w związku z tym jej podział jest różny ze względu na istnienie szeregu kryteriów. Najczęściej klasyfikuje się ją uwzględniając jej specyficzny skład, zaspokajanie określonych potrzeb organizmu, czy sposób działania na organizm. Produkty funkcjonalne swoje właściwości zawdzięczają obecności składników bioaktywnych, m.in. takich jak: błonnik, oligosacharydy, glikozydy, poliole, flawonoidy, niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy, bakterie fermentacji mlekowej, substancje mineralne. Składniki te mogą występować naturalnie w produktach lub żywność może być nimi wzbogacana. W ostatnich latach nastąpił bardzo dynamiczny rozwój rynku żywności funkcjonalnej. Jej produkcja jest obecnie najważniejszym kierunkiem rozwoju przemysłu spożywczego. Daje ona ogromne możliwości zwiększenia atrakcyjności wielu produktów.
Competitiveness of the Polish food manufacturers on the saturated market is closely related to the introduction of innovations. When discussing innovative technologies, the manufacture of functional food should be mentioned since this food is regarded to beneficially impact human health, and, even, to reduce and prevent the occurrence of civilization diseases. The objective of this study was to characterize functional food as innovative products embodying new quality features. In Europe, no legally legitimized definition of functional food exists. Most frequently, this name is ascribed to those food products and drinks, which have a documented advantageous impact on human health beyond their usual effect exerted by nutritients contained therein and deemed as indispensable. In Japan, only food products with special health claims can be approved and labelled as functional food. There are many food products classified as functional food, therefore, the functional food products can be very differently divided according to various division criteria. Most commonly, functional food is classified based on its specific composition, or according to the way of how it impacts human organisms, or using a criterion of whether or not it meets specific needs of human organisms. Functional products owe their properties to the fact that they contain bio-active components, among other things: dietary fibre, oligosaccharides, glycosides, polyols, flavonoids, indispensable unsaturated fatty acids, vitamins, lactic acid bacteria, and mineral substances. Those substances can either naturally occur in food products or be added to enrich them. Recently, the functional food market has been dynamically developing. Presently, the production of functional food is the most important direction for food industry to develop. This production offers an immense potential for increasing the attractiveness of many food products.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 290–302