Wpływ kryzysu na postawy i zachowania gospodarstw domowych wysokodochodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Zalega, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Kryzys gospodarczy na świecie wywołał dość wyraźne reperkusje w gospodarkach wszystkich krajów. Niewątpliwie wymiarami społecznymi kryzysu światowego są: wzrost bezrobocia, spadek dochodów gospodarstw domowych, zmiana struktury spożycia, zmiany stylów zachowań aż po odczuwanie poważnych stanów lęku i depresji, które wynikają z obawy przed utratą pracy, trudnościami w znalezieniu nowej pracy, pogorszeniem sytuacji materialnej, obawą przed utratą oszczędności czy niemożnością spłacania kredytów. Ponieważ kryzys światowy wpłynął również na polską rzeczywistość społeczno-gospodarczą, w artykule skoncentrowano się na próbie identyfikacji postaw i zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych wysokodochodowych w kryzysie. Po omówieniu metodologii i założeń badania przeanalizowano subiektywną ocenę warunków materialnych i działania podejmowane w celu ich poprawy w gospodarstwach domowych zaliczanych do elit ekonomicznych, a następnie skoncentrowano się głównie na postawach konsumentów wobec kryzysu oraz zmianach w strukturze konsumpcji elit ekonomicznych. Podsumowanie rozważań i ważniejsze wnioski kończą niniejszy artykuł.
The global economic crisis has very markedly affected the economies of all countries. Its unquestionable social dimensions include rising unemployment, falling households’ incomes, adjusting consumption structures, and lifestyles changing so much that they entail serious anxiety and depression arising from their fear for jobs, problems with finding new jobs, deteriorating financial situation, fear of savings running out or inability to repay loans. Because the global crisis has affected the Polish socio-economic reality too, the article attempts to identify the high-income households’ consumption attitudes and behaviour. After presenting the research methodology and assumptions, the article analyses the subjective evaluations of the financial situation made by households classified as economic elite and the actions they take to improve it. Then it concentrates on consumers’ attitudes to crisis and changes in the consumption structure specific to the economic elite. The article ends with the recapitulation of the discussion and major conclusions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 468–485