Sektor usług w Polsce jako obszar zatrudnienia w uwarunkowaniach gospodarki opartej na wiedzy

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu ocenie poddano skalę absorpcji siły roboczej w sektorze usług w Polsce w latach 1995–2008. Procesy przemian analizowano w odniesieniu do zmiennych zasobowych, jak i z wykorzystaniem współczynników charakteryzujących ruch na rynku pracy. Znaczenie sektora usług dla zatrudnienia konfrontowano z pozostałymi sektorami. Porównaniom poddano również poszczególne sekcje PKD oraz grupy usług. W efekcie wskazano, że obszarem absorpcji siły roboczej w Polsce jest sektor usług, a zatrudnienie wzrasta zarówno w usługach tradycyjnych, jak i opartych na wiedzy. Pozwala to na pozytywną modernizację strukturalną, jak i włączenie w sferę aktywności osób o słabszej pozycji na rynku pracy.
The scale of workforce absorption in the service sector in Poland in the period 1995–2008 was assessed in the paper. The processes of changes were analysed concerning both: resources and some indexes of movement on the labour market. The role of the service sector for employment was compared with the other sectors. The specified PKD sections and groups of services were also compared. As a result the service sector in Poland was indicated as a sphere of workforce absorption, and there was made a conclusion that employment increase in both: the traditional as well as the knowledge-based services. The phenomena allows to positively modernize the economic structure and to include people with weak position on the labour market in the sphere of economic activity.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 451–467