Rola inkubatorów przedsiębiorczości w regionie

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Wyszkowska, Zofia
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Inkubatory przedsiębiorczości w połączeniu z lokalnym sektorem przedsiębiorstw i instytucjami naukowo-badawczymi umożliwiają koncentrację różnych form wspierania rozwoju przedsiębiorczości, głównie wśród absolwentów szkół wyższych i młodych przedsiębiorców. W ostatnich latach, głównie przy wsparciu funduszy europejskich obserwuje się dynamiczny rozwój parków przemysłowych i technologicznych, przy których tworzone są inkubatory przedsiębiorczości. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości w Europie tworzą znaną sieć inkubatorów świadczących głównie usługi proinnowacyjne i skupiają najzdolniejszych młodych przedsiębiorców. W artykule przedstawiono znaczenie inkubatorów przedsiębiorczości w regionie kujawsko-pomorskim. Materiał empiryczny stanowiły informacje uzyskane od młodych przedsiębiorców, którzy korzystali z pomocy Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Badania wykazały, że inkubatory zwiększają konkurencyjność regionu, obniżają poziom bezrobocia oraz wspierają innowacyjność.
Business incubators connected with local sector of the companies and scientific research institutions help to accumulate different forms of business development mainly among graduates from universities and young businessmen. Since a few years there has been observed dynamic increase of industrial and technological parks and business incubators working close to these parks, mainly thanks to the European funds. Academic business incubators in Europe create known chain of incubators which provide proinnovative services and gather the most capable young businessmen. In the article there are described the meaning of business incubators in the Cuiavian and Pomeranian voivodeship. The empiric material consisted of information obtained from young businessmen who got some help from Academic Business Incubator. The research showed that the incubators increase the competitiviness of our region, decrease the level of unemployment and support innovations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 516–527