Terytorialne zróżnicowanie dostępu do usług zdrowotnych w Polsce jako wymiar spójności społeczno-ekonomicznej kraju

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Hnatyszyn-Dzikowska, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Problem nierówności w dostępie do usług zdrowotnych w wymiarze terytorialnym był przez długi czas niedoceniany w literaturze przedmiotu. Przeprowadzona analiza wskazuje na duże zróżnicowanie przestrzenne i instytucjonalne w dostępie do usług zdrowotnych w Polsce. Porównanie uzyskanych wyników z badaniami przeprowadzonymi w ramach Diagnozy społecznej 2009 pozwoliło wyodrębnić potencjalne wzorce w organizacji rynku ochrony zdrowia w wymiarze regionalnym oraz wskazać obszary o największych problemach instytucjonalnych i kadrowych.
Problem of inequality in access to health services in territorial dimension was underestimated in literature of object for a long time. Carried analysis indicates big territorial and institutional disparity in access to health services in Poland. Comparison of achieved result with research carried within the Social Diagnosis 2009 has allowed to single out potential patterns in organization of market of public health and indicate areas with biggest institutional and health workers problems in regional dimension.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 313–322