Acta Iuridica Resoviensia nr 1 (36) 2022

Przeglądaj

Ostatnio nadesłane materiały

Aktualnie wyświetlane 1 - 5 z 21
 • Pozycja
  Wyznaczenie pełnomocnika podmiotu leczniczego przez Ministra Zdrowia. Glosa do wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. V SA/Wa 3081/21 oraz VIII SA/Wa 282/21
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Urbaniak, Monika; Waszak, Marcin
  Glosowane wyroki poruszają doniosły praktycznie problem zarządzania szpitalami w dobie stanu epidemii. Analizie poddano precedensowe orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie weryfikujące nie tylko zasadność ustanowienia pełnomocników szpitali, lecz również istotne wskazówki interpretacyjne zawarte w ich treści dotyczące powołania pełnomocników w przyszłości. Autorzy niniejszego opracowania starali się przybliżyć najistotniejsze aspekty stanów faktycznych i uwarunkowań prawnych prowadzących do powołania pełnomocników szpitali, zasadność odwołania się do instytucji wywłaszczenia oraz meritum ocen prawnych wyrażonych przez sąd administracyjny.
 • Pozycja
  Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 4 sierpnia 2005 r. (II KK 215/05)
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Nowak, Andrzej
  Przedmiotowa glosa omawia kontrowersje związane z ustaleniem, czy użyte w art. 116 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2000, nr 80, poz. 904 ze zm.) określenie wbrew warunkom uprawnienia odnosi się wyłącznie do udzielonych mocą licencji uprawnień do rozpowszechniania utworu, nie zaś też do obowiązków wynikających z umowy licencyjnej (np. prawa do wynagrodzenia czy obowiązku przedstawiania rozliczeń finansowych).
 • Pozycja
  Organizacja i działalność Policji Politycznej w Polsce międzywojennej
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Żurek, Konrad
  Polska po odzyskaniu niepodległości borykała się z wieloma problemami prawnymi w sferze wewnętrznej i zewnętrznej, które należało niezwłocznie uregulować. Zadanie to było trudne ze względu na sytuację panującą w kraju, gdzie kilka ośrodków politycznych usilnie dążyło do wdrożenia własnych koncepcji zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. W Polsce międzywojennej przeprowadzono kilka zmian organizacyjnych, w tym również Policji Politycznej. W omawianym okresie była ona kilkakrotnie reorganizowana i funkcjonowała pod różnymi nazwami. Celem niniejszego artykułu jest omówienie zmian organizacyjnych, jakie dokonały się w Policji Politycznej, oraz próba oceny jej wpływu na bezpieczeństwo państwa.
 • Pozycja
  Kilka uwag o skierowaniu w postaci elektronicznej w kontekście cyfryzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Zoń, Katarzyna Maria
  Proces cyfryzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce znacząco przyspieszył w ostatnim czasie, co przejawia się m.in. we wdrożeniu skierowania w postaci elektronicznej (e-skierowania). Celem artykułu jest poddanie analizie ram prawnych oraz konsekwencji funkcjonowania tego rozwiązania. Zasadność oraz celowość podjęcia tej problematyki uzasadnia nie tylko jej znaczenie w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, ale także obecna sytuacja pandemiczna.W świetle przeprowadzonych rozważań skierowanie w postaci elektronicznej należy uznać za kluczowy element publicznego systemu ochrony zdrowia w Polsce. Warto podkreślić, że wprowadzone regulacje zmierzały do poprawy skuteczności udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym realizacji skierowań, oraz do zwiększenia dostępności usług zdrowotnych dla pacjentów i optymalizacji czasu pracy osób wykonujących zawody medyczne. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie skierowania w postaci elektronicznej umożliwiło dalszy rozwój telemedycyny.
 • Pozycja
  Charakterystyka umowy z następcą jako instytucji prowadzącej do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2022) Zielepucha, Maciej
  Umowa z następcą jest instytucją służącą do przeniesienia prawa własności gospodarstwa rolnego na następcę, tj. osobę młodszą o co najmniej 15 lat niż dotychczasowy właściciel (rolnik). Pomimo że umowa ta w polskim systemie prawnym znajduje się już od około 30 lat i od tego czasu nie została poddana ani jednej nowelizacji, wciąż wywołuje wiele problemów praktycznych. W niniejszym opracowaniu autor analizuje głównie niebędące przedmiotem sporu sądownictwa ani doktryny uregulowania i cechy umowy z następcą. Przywołuje także krytyczne stanowisko przedstawicieli nauki wobec przedmiotowej umowy. Wskazuje, że umowa z następcą i zawierana w celu jej wykonania umowa przenosząca prawo własności gospodarstwa rolnego nie są często spotykane w obrocie kontraktowym.